Coraz mniej partycypacji w spółkach

W 2017 roku weszły w życie dwie regulacje prawne dotyczące zasad zarządzania mieniem państwowym. Już na etapie konsultacji społecznych w 2016 r. OPZZ podnosiło, że zamiarem rządu jest świadome ograniczenie nabytego w procesie prywatyzacji prawa pracowników do współdecydowania o sposobie zarządzania przedsiębiorstwem. Wskazywaliśmy wówczas, że wprowadzenie nowych wymogów dla kandydatów pracowników na członków rad nadzorczych i zarządów spółek np. w zakresie wykształcenia i postępowania kwalifikacyjnego stanowi nieuzasadnione ograniczenie ustawowego prawa do dokonania swobodnego wyboru przez pracowników, a także naruszenie postanowień „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcenia". Mimo to ustawy uchwalono w ekspresowym tempie, ignorując protest OPZZ w tej sprawie.

Na tle stosowania przepisów nowego prawa w wielu spółkach toczył się spór, czy przedstawiciele pracowników muszą spełniać wymagania określone przez ustawodawcę, np. czy powinni oni posiadać wyższe wykształcenie? Niektórzy związkowcy twierdzili, że niekorzystne dla pracowników przepisy są wynikiem niezamierzonego błędu Sejmu, inni natomiast mówili wprost o polityce rządu zmierzającej do ograniczenia wpływu związków zawodowych na wybór kandydatów na członków rad nadzorczych. Wyjaśnienia, które w tej sprawie przedstawił w trakcie posiedzenie Prezydium OPZZ w dniu 11 kwietnia br. Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie rozwiały wątpliwości Prezydium, dlatego zwróciliśmy się do przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, posła Władysława Kosiniak-Kamysza z prośbą o skierowanie do Prezesa Rady Ministrów przygotowanej przez OPZZ interpelacji w tej sprawie. Z jej treścią można zapoznać się TUTAJ. OPZZ wystąpiło także do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego z wnioskiem o poddanie przedmiotowej kwestii pod dyskusję w Radzie Dialogu Społecznego.

Niedawno Kancelaria Sejmu opublikowała odpowiedź na interpelację posła PSL, która potwierdza opinię OPZZ i nie pozostawia złudzeń: nowe prawo nie było dziełem przypadku. Wynika z niej m.in., że wymogi i ograniczenia określone w nowych przepisach, poza ograniczeniem dotyczącym zakazu pozostawania w stosunku pracy ze spółką, dotyczą także kandydatów na członków rad nadzorczych wybieranych przez pracowników. Do wymogów tych należą m.in. wymóg posiadania wyższego wykształcenia, co najmniej 5 – letniego okresu zatrudnienia, a także wymóg uzyskania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Odpowiedź na interpelację poselską nr 11926 posła Władysława Kosiniak-Kamysza można pobrać TUTAJ.
 
(nq)