« Powrót

Czy pracodawcy naprawdę popierają partycypację pracowniczą?

W związku z uchwaleniem pod koniec ubiegłego roku przepisów regulujących zarządzanie mieniem państwowym OPZZ wystąpiło, w marcu br., do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Henryki Bochniarz z wnioskiem o poddanie kwestii udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami pod dyskusję w Radzie Dialogu Społecznego.

Było to konieczne, ponieważ rząd z jednej strony deklaruje wolę zwiększania roli pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami, co wynika np. ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z drugiej zaś proponuje ustawy, które ograniczają prawa pracowników w tym procesie. Przykładem może być ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym, która ograniczyła uprawnienie pracowników do wyboru swoich przedstawicieli do rad nadzorczych i zarządów spółek, łamiąc tym samym ustalenia wynikające z „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcenia". W ocenie OPZZ tak poważna zmiana zasad funkcjonowania nadzoru właścicielskiego wpłynie negatywnie na jakość zarządzania mieniem państwowym oraz wartość majątku narodowego w dłuższym okresie. Zwracaliśmy uwagę rządu i posłów na te kwestie, ale nasze uwagi nie zostały uwzględnione na etapie konsultacji społecznych i prac parlamentu. Dlatego wystąpiliśmy z inicjatywą odbycia debaty w tej sprawie na forum Rady Dialogu Społecznego.
 
Sprawą zajął się 26 czerwca br. Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. OPZZ przygotowało projekt stanowiska Zespołu, które nie zostało w całości zaakceptowane przez stronę pracodawców. Większość z nich była zdania, że każdy członek rady nadzorczej i zarządu spółki powinien, bez żadnych wyjątków, mieć ukończone studia wyższe. W tej sytuacji strona związkowa tj. OPZZ, NSZZ „Solidarność" i FZZ zaproponowała poszukiwanie kompromisu poprzez wprowadzenie do ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym okresu przejściowego na uzupełnienie przez przedstawicieli pracowników wykształcenia do wymaganego przez przepisy prawa poziomu. Proponowane przez związki zawodowe rozwiązanie umożliwiłoby reprezentantom pracowników pełnienie funkcji w organach statutowych spółek kapitałowych, dając im jednocześnie czas do 2023 r. na uzupełnienie wykształcenia. Niestety nie wszystkie organizacje pracodawców wyraziły zgodę na proponowany przez centrale związkowe okres przejściowy, oczekując jego skrócenia. W tej sytuacji strona pracowników podjęła decyzję o przyjęciu własnego stanowiska, które zostało dzisiaj przekazane stronie rządowej z wnioskiem o zajęcie stanowiska.
 
Z treścią stanowiska OPZZ, NSZZ „Solidarność" i FZZ w sprawie konieczności zmiany zasad zarządzania mieniem państwowym można zapoznać się TUTAJ.
(nq)