« Powrót

Inicjatywa OPZZ w sprawie zmiany systemu podatkowego

System podatkowy w Polsce niesprawiedliwie obciąża najmniej zarabiających obywateli, pozwalając najbogatszym nie wpłacać do budżetu państwa adekwatnych do dochodów kwot.
OPZZ negatywnie ocenia obecnie funkcjonujący system podatkowy, który nieodpowiednio rozkłada ciężar fiskalny na obywateli. Dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wprowadzi niższą, 15% stawkę podatkową dla dochodów obywateli najmniej zarabiających oraz stawkę 50% dla dochodów obywateli zarabiających najwięcej, przy pozostawieniu obecnie obowiązujących progów i stawek podatkowych (18% i 32%). Nasza inicjatywa legislacyjna jest odpowiedzią na rosnące dysproporcje dochodowe w społeczeństwie. Dzięki zmianom zaproponowanym w projekcie obniżone zostanie opodatkowanie osób o najmniejszych dochodach a zarabiający najwięcej zostaną zobowiązani do dokładania się do budżetu państwa bardziej niż obecnie. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy najwyższe koszty kryzysu ponoszą nisko wynagradzani pracownicy oraz emeryci i renciści. Teraz niemal 98% podatników płaci podatek dochodowy w wysokości 18% a dochody przekraczające 85 528 zł są opodatkowane 32% podatkiem. Spłaszczenie opodatkowania dochodów preferuje osoby o wysokich dochodach. Każdego roku szybko rośnie liczba podatników, których majątek szacowany jest na ponad 1 mln zł. Jest ich już ponad 14 tysięcy. Przybywa też osób żyjących w skrajnej nędzy. W strefie ubóstwa relatywnego żyje niemal 6,5 miliona osób, a w skrajnym ubóstwie ponad 2,5 mln osób.
Punktem wyjścia dla projektu ustawy była wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2012 r. płacę minimalną otrzymywało 1,3 mln osób, co stanowi 13% zatrudnionych, ¾ zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach zatrudnionych jest na minimalne wynagrodzenie - to utrzymanie na poziomie minimum socjalnego. Poza tym, około 65% zatrudnionych zarabia poniżej średniej krajowej. Jednocześnie dochody osób najlepiej zarabiających wielokrotnie przewyższają dochody, które może osiągnąć większość społeczeństwa. Osoba zarabiająca przeciętną krajową pensję musiałaby pracować na średnie miesięczne wynagrodzenie prezesa spółki giełdowej prawie 11 lat. Duże dysproporcje w dochodach pogłębia dodatkowo obowiązująca skala podatkowa. Zmiana systemu podatkowego w części dotyczącej dochodów obywateli proponowana przez OPZZ spowoduje pozytywne skutki społeczne i gospodarcze. Podatnicy zyskają kilkaset złotych rocznie w swoim budżecie domowym.
Decyzją Rady OPZZ projekt zostanie wniesiony do Sejmu RP jako inicjatywa obywatelska, powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o utworzeniu którego powiadomienie przyjęła Marszałek Sejmu RP. Aby skutecznie wnieść ustawę do Sejmu RP wymagane jest poparcie projektu przez 100 000 obywateli.
Każdy głos ma znaczenie i jest bardzo ważny, dlatego zapraszamy do udzielania poparcia projektowi ustawy. Treść projektu ustawy oraz kwestionariusz do udzielania poparcia projektowi do pobrania poniżej.
Mamy bardzo krótki, ściśle określony ustawowo, czas na złożenie podpisów w Sejmie, dlatego formularze z głosami prosimy przekazywać sukcesywnie, w miarę ich zbierania, na poniższy adres Komitetu:
OPZZ
00-924 Warszawa
ul. Kopernika 36/40
z dopiskiem: inicjatywa obywatelska

 
(kp)