« Powrót

Kolejne posiedzenie Rady Rynku Pracy

17 lutego odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy – organu opiniodawczo-doradczego ministra ds. zatrudnienia. Podczas posiedzenia wiceminister Stanisław Szwed poinformował Radę o planowanych zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w związku z przyjęciem przez rząd Programu „Za życiem". Rada zapoznała się z działaniami wojewódzkich rad rynku pracy w 2016 roku, a także przyjęła plan pracy Rady na 2017 rok. OPZZ złożył swoje propozycje do planu pracy. Wg OPZZ Rada powinna zająć się oceną funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego, oceną zasadności niektórych wydatków z Funduszu Pracy, analizą świadczeń dla bezrobotnych, zatrudnieniem cudzoziemców spoza krajów UE w Polsce, nietypowymi formami zatrudnienia w Polsce, nielegalnym zatrudnieniem, społecznym nadzorem nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dyrektywą zatrudnieniową oraz stanem prac nad wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Nowym członkiem Rady Rynku Pracy desygnowanym przez OPZZ został Bogdan Grzybowski – dyrektor wydziału polityki społecznej. W radzie zasiada także wiceprzewodnicząca OPZZ, Wiesława Taranowska.BG