Minimalna stawka kalkulacyjna wynagrodzenia w budownictwie 2018

Największe polskie organizacje pracodawców i pracowników budownictwa zawarły 8 kwietnia 2014 porozumienie w sprawie stosowania i promocji minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami realizowanych w Polsce. Porozumienie wsparły inne organizacje zawodowe i gospodarcze związane z budownictwem a także Państwowa Inspekcja Pracy.


Stawka minimalna obliczana, zgodnie z Porozumieniem corocznie, ma stanowić podstawę do kalkulacji ofert w zamówieniach na w/w roboty dla sygnatariuszy porozumienia i rekomendację dla pozostałych uczestników przetargów a także zamawiających.

Porozumienie jest reakcją środowiska budowlanego na liczne przypadki łamania zasad uczciwej konkurencji przez zamawiających i oferentów a także na bezczynność instytucji publicznych w tym obszarze.

Polskie prawo zamówień publicznych w obecnym kształcie otwiera wiele możliwości do nadużyć a praktyka jego stosowania zachęca wręcz nieuczciwych przedsiębiorców do drastycznego zaniżania kosztów pracy w ofertach. Nowelizacja prawa zamówień publicznych poprawia sytuację, ale nie eliminuje zjawisk negatywnych, bo one przejawiają się w praktyce prowadzenia postępowań przetargowych przez gremia prowadzące przetargi reprezentujące publiczne podmioty zamawiające. Skandalicznie niskie, nie mające często nic wspólnego z rzeczywistością, koszty pracy zawierane w ofertach składanych w procesie zamówień publicznych są jednym z najbardziej jaskrawych przejawów patologii polskiego systemu zamówień publicznych. W rezultacie ta – i wiele innych patologii systemu zamówień doprowadziły do upadłości licznych firm budowlanych, zrywania kontraktów, niewypłacania wynagrodzeń. Firmy uczciwe i działające zgodnie z prawem przegrywają przetargi z „szarą strefą".

Stawka kalkulacyjna rekomendowana przez sygnatariuszy Porozumienia na rok 2018 wynosi 17,79 zł. Poniżej zamieszczamy tabelę z kalkulacją stawki.

Pobierz kalkulację stawki
 

zzbudowlani.pl