OPZZ interweniuje u Marszałka Sejmu w sprawie PPL

Grupa posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość złożyła na ręce Marszałka Sejmu projekt ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze" (druk nr 1689). Projektodawcy tłumaczą, że ze względu na szczególną rolę zadań realizowanych przez PPL niezbędna jest profesjonalizacja nadzoru nad działalnością tego przedsiębiorstwa poprzez rezygnację z organów pracowniczych na rzecz rady nadzorczej powoływanej z osób spełniających standardowe wymagania stawiane członkom rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Rada ma liczyć od trzech do pięciu członków, ale projekt ustawy nie gwarantuje miejsca w jej składzie przedstawicielom pracowników. Posłowie proponują także, aby osoby wybierane do rady nadzorczej spełniały wymagania określone w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ustawa ta, o czym już wielokrotnie informowaliśmy, ograniczyła prawa pracowników do wyboru swoich przedstawicieli do rad nadzorczych i naruszyła prawa załogi wynikające z „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcenia".
 
Jak poinformował OPZZ Robert Zieliński, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, projekt ustawy wniesiono 6 lipca br. pod obrady Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Projekt nie stał się jednak przedmiotem obrad, ponieważ posłowie nie wyrazili zgody na skrócenie wymaganego Regulaminem Sejmu RP minimalnego czasu, który musi upłynąć od złożenia projektu ustawy, do jego procedowania. Pomimo to, przewodniczący Komisji poseł Marek Suski zwołał 7 lipca br. na godzinę 7.00 posiedzenie Komisji i w obecności posłów PIS przegłosował skrócenie wymaganego przez regulamin Sejmu czasu na merytoryczną analizę projektu przez parlament i jego służby prawne, a następnie przystąpił do pierwszego czytania.
 
Uwzględniając, że projekt ustawy nie był konsultowany z OPZZ, pomimo takiego obowiązku, OPZZ wystąpiło do Marszałka Sejmu z wnioskiem o pilne wstrzymanie prac na projektem do czasu przedstawienia opinii w sprawie przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
 
Nie tylko formalna strona procesu konsultacji budzi zastrzeżenia OPZZ, ale również treść uzasadnienia projektu ustawy, które nie przedstawia wymaganych przez regulamin Sejmu przewidywanych skutków społecznych związanych z wdrożeniem zaprojektowanych przepisów. Mając na uwadze powyższe OPZZ poprosiło Marszałka Sejmu, aby zwrócił wnioskodawcom projekt ustawy celem uzupełnienia treści uzasadnienia o wymagane przepisami prawa zapisy. O sprawie poinformowaliśmy także przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego.
 
(nq)