OPZZ w sprawie działań na rzecz branży stalowej

Komisja Europejska od dłuższego czasu pracuje nad przyszłym kształtem tak zwanego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), w szczególności celami w zakresie poziomu emisji dwutlenku węgla objętej tym systemem na 2030 r. OPZZ, w szczególności branże z sektora górniczego i energetycznego, uważnie analizuje kolejne propozycje KE dotyczące polityki klimatycznej UE, angażuje się w opiniowanie dokumentów i występuje w tej sprawie na forum krajowym i europejskim. W ostatnich dniach, przewodniczący OPZZ wystąpił do wicepremiera oraz ministra rozwoju i finansów w sprawie unijnej polityki mającej wpływ na krajową branżę stalową i zwrócił uwagę na potrzebę adekwatnego dla potrzeb branży stanowiska władz krajowych.

            Branża stalowa w Polsce charakteryzuje się bowiem innowacyjnością i możliwością konkurowania na rynku globalnym a działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego celem możliwie neutralnej dla klimatu produkcji stali nie są w branży stalowej kwestionowane. Od wielu lat jednak przemysł stalowy funkcjonuje w warunkach dumpingu i nieuczciwych praktyk handlowych ze strony konkurentów działających poza UE, którzy nie są związani polityką UE w zakresie redukcji emisji CO2. W tym kontekście, kierunek prac Komisji Europejskiej nad modyfikacją systemu EU ETS, których celem jest jego wzmocnienie jako instrumentu stymulującego inwestycje w energetykę niskowęglową a przez to redukcję emisji gazów cieplarnianych, stwarza ryzyko zaostrzenia norm odnoszących się do ochrony środowiska. Ich wdrożenie oznacza znaczne koszty dostosowawcze dla sektora stalowego. Proponowane zmiany w polityce klimatycznej UE i w systemie EU ETS po roku 2020, będą skutkować wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, który utrudni działalność krajowej branży stalowej. Ceny uprawnień do emisji CO2 znacząco wpływają na opłacalność nowych inwestycji oraz skalę bieżącej działalności w tym sektorze gospodarki a tym samym poziom zatrudnienia - ich wzrost będzie negatywnie oddziaływać na pozycję konkurencyjną polskich zakładów stalowych na światowym rynku oraz liczbę miejsc pracy w branży stalowej. Wprowadzenie proponowanych przez KE rozwiązań dotyczących systemu EU ETS będzie szkodliwe dla kondycji krajowej branży stalowej ale też innych sektorów gospodarki, szczególnie kooperujących z hutnictwem m.in. branży górniczej. Utrudni także Polsce realizację polityki przemysłowej, która jest znaczącym elementem Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

              Z tego względu OPZZ wystąpiło do ministra rozwoju i finansów o podjęcie odpowiednich działań w trakcie negocjacji przyszłego kształtu systemu EU ETS, które uwzględnią wskazane powyżej aspekty celem utrzymania konkurencyjności krajowego sektora stalowego a tym samym utrzymania miejsc pracy i rozwoju gospodarczego kraju. Konieczny jest taki kształt systemu EU ETS, który będzie oparty na realistycznych założeniach i celach, by możliwe było zachowanie przez krajowy przemysł stalowy konkurencyjności na globalnym rynku stali i uwzględnienie aspektów społecznych w prowadzonej w UE polityce klimatycznej. Dzięki temu krajowy sektor stalowy  i branże z nim powiązane będą miały szansę rozwoju, inwestycje będą kontynuowane a pracownicy zachowają miejsca pracy.

(KP)