« Powrót

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

Na posiedzeniu Prezydium RDS miała odbyć się debata z udziałem Jacka Kurskiego prezesa Telewizji Polskiej S.A. w kwestii misji mediów publicznych, w zakresie promocji tematyki dialogu społecznego. Miano także omówić, przy udziale wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz członków doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizację rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz rolę Rady Dialogu Społecznego, w kontekście idei powołania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. Niestety, prezes TP S.A. i wicepremier Mateusz Morawiecki nie pojawili się na posiedzeniu. Nie była także obecna  wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która miała reprezentować stronę rządową w tym punkcie porządku obrad. Wobec tego ustalono, że Prezydium wysłucha informacji Rafała Baniaka przewodniczącego Zespołu doraźnego ds. SOR na temat prac Zespołu i przeprowadzi dyskusję. Natomiast właściwa debata o rządowej strategii odbędzie się na posiedzeniu Prezydium 23 marca br., na którą ponownie zostanie zaproszony wicepremier Morawiecki.

W dyskusji Rafał Baniak omówił przebieg prowadzonych w ubiegłym roku negocjacji nad wypracowaniem wspólnej opinii partnerów społecznych w sprawie SOR. Przedstawił także harmonogram i plan prac zespołu. Przewodniczący OPZZ Jan Guz zauważył, że obecne działania rządu są w wielu miejscach niezgodne z SOR. Wyraził zaniepokojenie, że pomimo Programu 500+ i przyjętej strategii następuje np. spadek tempa wzrostu PKB i inwestycji. Wyraził zaniepokojenie wywieraną przez rząd presją, aby szybko sfinalizować prace w RDS w kwestii strategii i przekładaniem terminu jej ostatecznego przyjęcia. Wskazał ponadto, że oczekuje od strony rządowej przedstawienia rzetelnej informacji, które postulaty partnerów społecznych zostały uwzględnione, w których miejscach dokumentu i w jakim zakresie. W uzupełnieniu, Norbert Kusiak członek Zespołu z ramienia OPZZ dokonał oceny prac Zespołu, wskazując m.in. na słabe punkty SOR, w tym na fakt, że strategia nie uwzględnia roli i znaczenia partnerów społecznych oraz RDS w jej realizacji, co już dzisiaj zmniejsza stopień społecznej akceptacji SOR. Przypomniał także o niezgodnych z SOR i zasadami równego traktowania działaniach Ministerstwa Rozwoju, które nie powołało przedstawicieli central związkowych w skład Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W konsekwencji większość członków zespołu stanowią przedstawiciele przedsiębiorców.  
 
W drugiej części posiedzenia omówiono prace nad pakietem ustaw tworzących „Konstytucję dla biznesu", w tym projekt ustawy powołujący Komisję Wspólną Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców. Przewodniczący OPZZ Jan Guz skrytykował działania rządu w tym zakresie oraz wyraził zaniepokojenie sposobem prowadzenia konsultacji społecznych oraz formą ich procedowania. Wskazał także na wadliwie przytoczoną w piśmie kierującym projekty ustaw do konsultacji podstawę prawną ich przeprowadzenia. W wyniku dyskusji przyjęto, że temat ten będzie przedmiotem dalszych prac doraźnego zespołu ds. SOR.
   
W kolejnej części spotkania Sławomir Broniarz, przewodniczący zespołu ds. usług publicznych omówił sposób prowadzenia dialogu dotyczącego ochrony zdrowia, przedstawił harmonogram i postępy prac swojego zespołu oraz zaproponował powołanie podzespołu ds. ochrony zdrowia. Po dyskusji podjęto decyzję o powołaniu tego podzespołu.

Następnie Zbigniew Żurek, przewodniczący zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego przedstawił informację na temat podsumowania ustaleń zespołu dotyczących rekomendacji zmian Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz omówił harmonogram i postępy prac swojego zespołu.

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej omówił spotkanie instytucji dialogu w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej oraz informację dotyczącą przebiegu prac nad raportem MOP o przyszłości pracy.

Jan Guz, przewodniczący OPZZ wyraził zaniepokojenie brakiem reakcji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wniosek OPZZ o spotkanie w sprawie sytuacji w spółce Port Gdański Eksploatacja S.A.

W ostatniej części posiedzenia Prezydium RDS ustalono, że plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego odbędzie się 23 marca br. W czasie obrad omówione zostanie funkcjonowanie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego (EKES), włączenie RDS w Semestr Europejski, czyli w proces realizacji w Polsce celów Strategii „Europa 2020" oraz przyszłość polityki spójności UE i roli partnerów społecznych w promocji polskiego stanowiska w tej sprawie.
 
AS, (nq)