« Powrót

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

17 maja 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Rynku Pracy – organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw pracy.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w połowie kadencji Rady nastąpiła zmiana na stanowisku jej przewodniczącego  - dotychczasową przewodniczącą Wiesławę Taranowską z OPZZ zastąpił Grzegorz Baczewski reprezentujący pracodawców z Konfederacji „Lewiatan".

Podczas posiedzenia omówiono realizację programu – Gwarancje dla młodzieży, działania OHP na rzecz zatrudnienia, prace nad  Wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego oraz zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Przedstawiciele OPZZ zwrócili uwagę na szereg nieprawidłowości związanych z uproszczoną procedurą oświadczeniową w zatrudnieniu Ukraińców, na nikłą liczbę Ukraińców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych oraz na współczesną pracę niewolniczą.
B.G.