Posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

13 lipca w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty dotyczące projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W posiedzeniu uczestniczyła minister Anna Zalewska, przedstawiciele central związkowych, a także samorządowcy.

Podczas dyskusji przedstawiciele ZNP podtrzymali stanowisko przedstawione przez Związek do powyższego projektu, domagając się przede wszystkim wyłączenia z projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rozwiązań nowelizujących pragmatykę nauczycielską określoną w Karcie Nauczyciela, jako niezgodnych z zasadami techniki prawodawczej. Przedstawiciele ZNP wskazali, że nowelizacja przepisów określonych w Karcie Nauczyciela odbiega od dyskusji prowadzonej podczas wielomiesięcznych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli. Wyraziliśmy dezaprobatę wobec nieuwzględnienia w projektowanych zmianach postulatów Związku w sprawie ustawowego zagwarantowania obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w celu wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących zobowiązywania nauczycieli do prowadzenia niektórych zajęć bez wynagrodzenia.

Jednocześnie ZNP kolejny raz zgłosił postulat, że o nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela powinno się rozmawiać, przedstawiając partnerom społecznym rozwiązania dotyczące wzrostu nakładów na edukację, w tym wzrostu wynagrodzeń.

znp.edu.pl