Adres:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

NIP:   526 025 13 39
REGON: 001133016

« Powrót

Quo vadis Rado Dialogu Społecznego?

 Minął pierwszy rok działalności Rady Dialogu Społecznego, nowej instytucji dialogu społecznego, która w założeniach miała być instytucją lepszą od swej poprzedniczki.
Przyjęty program działania był bardzo ambitny i zakładał prace nad wieloma tematami zgłoszonymi przez związkowców, pracodawców i rząd. Rada zamierzała dokonać przeglądu systemu podatkowego i zasad wynagradzania w gospodarce narodowej, wypowiedzieć się w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia, przygotować rekomendacje do zmian w zakresie waloryzacji emerytur i rent, minimalnego wynagrodzenia z pracę, świadczeń rodzinnych, wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, kryteriów i kwot dochodowych z pomocy społecznej.
Niestety plany sobie, a życie sobie. Posiedzenia plenarne Rady zostały zdominowane przez tematy, których realizacja wynikała z zapisów ustawowych lub zgłaszanych przez stronę rządową. Przykładowo dwukrotnie zapoznawano się z informacją dotyczącą planu wicepremiera Morawieckiego, który jednak jako Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie został skonsultowany z Radą. Partnerom społecznym pozostało jedynie powołanie zespołu, który będzie monitorował jej wdrażanie. Przez ponad pół roku czekał wniosek o przeprowadzenie z Radą konsultacji rządowych propozycji zmian w systemie oświaty. Ostatecznie Rada nie wypowiedziała się w tej sprawie. Również wiele innych ważnych kwestii nie zostało skonsultowanych z Radą jak chociażby zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, zmiana ustawy o zgromadzeniach czy zmiana kwoty wolnej od podatku. Pod koniec roku ze strony rządu pojawiły się zaś propozycje zmian niekorzystne pracowników, w tym ograniczenie liczby firm mających obowiązek tworzenia zakładowego funduszu socjalnego. Niestety te propozycje również nie były dyskutowane w RDS.
Podczas posiedzeń plenarnych Rada przyjęła kilkanaście uchwał, jednak dotyczyły one spraw organizacyjnych, a nie merytorycznych. Na tych samych posiedzeniach strony pracowników i pracodawców przyjęły 20 uchwał merytorycznych, ważnych ze względów społecznych, gospodarczych i pracowniczych, które przekazano stronie rządowej. Były wśród nich uchwały w sprawach: rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych; polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej; systemu handlu uprawnieniami do emisji; problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego i hutnictwa stali; poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i Inspekcji Żywności oraz projekty ustaw o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi; sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych; zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyjęto także uchwały w sprawach zmian w Kodeksie pracy, zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wszystkie te uchwały wypracowane zostały w drodze kompromisu na posiedzeniach zespołów problemowych i doraźnych. Okazało się więc, że związki zawodowe i pracodawcy w wielu kwestiach łatwiej dogadywały się między sobą niż ze stroną rządową.
Przez okres ostatniego roku większość spośród powołanych przez Radę stałych i doraźnych zespołów problemowych wykazała się dużą aktywnością, co w największym stopniu dotyczy zespołów ds. prawa pracy; ubezpieczeń społecznych; budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz zespół usług publicznych kierowany przez przedstawiciela OPZZ.
Można zadawać sobie pytanie: czy Rada Dialogu Społecznego spełnia swoje zadania, do jakich została powołana? Zdania będą zapewne podzielone w zależności od tego, kto będzie na nie odpowiadał. Zdaniem piszącego za wcześnie na odpowiedź. Niestety jednak widać, że choć strona rządowa zasypuje Radę mnóstwem projektów ustaw i rozporządzeń, to najważniejsze dla społeczeństwa projekty nie są przekazywane Radzie. Wiele projektów trafia do konsultacji, gdy toczą się już nad nimi prace w Sejmie – taki styl konsultacji nie może być traktowany poważnie. Jeden z członków Rady, działacz związkowy tak podsumował działania rządu: „Jesteśmy w podobnej sytuacji, jaka miała miejsce gdy zawiesiliśmy udział w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w 2013 roku". Mało kto na razie myśli o zrywaniu dialogu społecznego, ale coraz więcej uczestników RDS-u czuje niedosyt. Miało być inaczej.
Wkrótce partnerzy społeczni dokonają oceny funkcjonowania przepisów ustawy oraz przedstawi Prezydentowi RP rekomendacje zmian. Przy ich wypracowywaniu OPZZ będzie aktywnie uczestniczył. Wciąż czekamy na „dobrą zmianę".
Janusz Jerzy Gołąb
Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.