« Powrót

Sieć szpitali w praktyce

Ustawa, zwana potocznie ,,ustawą o sieci szpitali" (ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) została podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie 7 dni od dnia ogłoszenia.

      To bardzo ważny, systemowy akt prawny, który od początku wzbudzał wiele zastrzeżeń, także w opinii organizacji członkowskich OPZZ. Wskazywaliśmy wiele wątpliwości, zarówno co do kwalifikacji do ,,sieci" jak i nowej koncepcji ryczałtowego finansowania szpitali. Od początku zadawaliśmy też pytania: w jaki sposób zabezpieczona będzie opieka zdrowotna dla pacjentów w tych województwach, gdzie placówka nie będzie miała gwarancji 4 letniego finansowania, tak jak w przypadku szpitali będących w sieci ?

      Te wątpliwości nie zostały rozwiane ani na etapie konsultacji społecznych, ani także w czasie prac legislacyjnych w Parlamencie. Perspektywa pacjenta była i będzie dla OPZZ zawsze najważniejsza. Przez ten pryzmat ocenialiśmy projekt, którego założenia i cele są bardzo ambitne: ,,poprawa dostępu pacjentów do świadczeń specjalistycznych, w szczególności poprzez zapewnienie kompleksowości i koordynacji świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych". Jak to założenie zrealizować, jeśli brakuje przewidywanych kosztów związanych z reorganizacją systemu ochrony zdrowia, ale także kompleksowych skutków finansowych związanych z wdrażaniem sieci szpitali ? Zwracaliśmy uwagę, że brakuje korelacji między ustawą o sieci szpitali, a innymi aktualnie procedowanymi regulacjami systemowymi w ochronie zdrowia.

      Na czym polega koncepcja sieci szpitali i kto się w niej znajdzie ?

Sieć szpitali to inaczej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zdaniem resortu zdrowia zabezpieczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych będzie lepsze w zakresie leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielanej w przychodniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

      OPZZ pytało: w jaki sposób ta dostępność się poprawi, jeśli nie nastąpi zwiększenie finansowania w tych zakresach? Czy finansowanie placówki znajdującej się w sieci w sposób ryczałtowy nie wpłynie na zmniejszenie jakości świadczeń? Jak będą finansowane i czy w ogóle, tzw. nadwykonania? Wreszcie – pytaniem podstawowym jest: ile placówek nie będzie spełniało kryteriów kwalifikacji do sieci i jak one będą finansowane w przyszłości? Pula środków publicznych dla tego rodzaju placówek będzie znikoma, a nie wiadomo na ile placówek i w jakich zakresach wystarczy środków z NFZ. Czy konsekwencją wprowadzenia sieci nie będzie zwiększenie współfinansowania z kieszeni pacjenta za szybszy lub jakikolwiek dostęp?

      Ustawa, słusznie preferuje szpitale onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i tzw. ogólnopolskie oraz wprowadza referencyjność. To także jeden z wielu postulatów OPZZ. Ale już kryteria i tryb kwalifikowania do sieci wzbudzają wiele pytań – przede wszystkim wykaz placówek zakwalifikowanych do sieci sporządzał i ogłaszał będzie dyrektor wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i takie właśnie placówki będą miały zagwarantowane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia aż na 4 lata. To założenie, z jednej strony daje gwarancję stabilności finansowania, z drugiej powstaje pytanie o jakość, ale też zagrożenie preferowania ,,tańszych" do leczenia pacjentów.

     Obawy wzbudzają pierwsze wykazy placówek, które będą zakwalifikowane do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia. Zostaną one ogłoszone dla poszczególnych województw do dnia 27 czerwca 2017r. i będą obowiązywać od dnia 1 października 2017r. do dnia 30 czerwca 2021r. W kolejnych latach wykaz ogłaszany będzie do dnia 27 marca z obowiązywaniem od dnia 1 lipca przez okres 4 lat. Już w czerwcu okaże się jakie placówki będą w sieci. Czy większość z dotychczas funkcjonujących, jak zapewnia minister zdrowia?

      OPZZ będzie monitorowało ustawowe zmiany

     Zwróciliśmy się do organizacji związkowych OPZZ i naszych przedstawicieli w wojewódzkich radach dialogu społecznego i oddziałach wojewódzkich NFZ aby zainteresowali się jak będzie tworzona pierwsza ,,sieć" placówek w danym województwie i ile szpitali się w niej znajdzie. To ważne decyzje bo będą wpływały na dostępność do świadczeń zdrowotnych. Dostępność świadczeń zdrowotnych powinna pozostać na co najmniej niezmienionym poziomie – to będziemy monitorować w ramach wojewódzkich rad dialogu społecznego. Czas pokaże czy nasze pytania nie były zasadne, choć do tej pory pozostały bez odpowiedzi. 

Pełna treść ustawy o sieci szpitali – do pobrania.
(rg)