« Powrót

Wspólne Posiedzenie Rady Rynku Pracy i Prezydium Rady Dialogu Społecznego

13 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy. Głównym tematem obrad była przyszłość pracy. W tym punkcie konfederacja Lewiatan zaprezentowała Manifest przyszłości pracy. Rada zaopiniowała sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy w 2016 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Działań na lata 2015-2017.
Oceniając sprawozdanie z wykonania Funduszu Pracy za 2016 r. – przedstawiciele OPZZ negatywnie ocenili finansowanie z Funduszu Pracy zadań nie związanych z rynkiem pracy. Ponadto OPZZ po raz kolejny zwróciło się do rządu o podniesienie zasiłku dla bezrobotnych, gdyż  nie spełnia on nawet minimalnych norm zabezpieczenia społecznego określonych w Konwencji MOP nr.102.
B.G.