Zespół ds. zamówień publicznych RDS na temat finansowania ochrony zdrowia

Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego po raz kolejny zebrał się w celu omówienia przygotowania administracji państwowej i samorządowej do zmiany kosztów pracy w usługach świadczonych w ramach zamówień publicznych w ochronie zdrowia (w związku ze zmianą prawa od 1 stycznia 2017 r.).

Ostatnie posiedzenie Zespołu nie przyniosło odpowiedzi na kluczowe pytania związane z finansowaniem ochrony zdrowia, zwiększyło jedynie zaniepokojenie strony społecznej Zespołu sytuacją w ochronie zdrowia, ponieważ Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia przyznały, że nie zostały przewidziane dodatkowe środki w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. do 2000 zł i wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł w niektórych umowach cywilnoprawnych. W rezultacie zadłużenie  jednostek ochrony zdrowia pogłębia się a pod znakiem zapytania stoi płynność finansowa firm realizujących zamówienia publiczne w ochronie zdrowia oraz jakość warunków pracy i płacy zatrudnionych w ochronie zdrowia. Wszystko to odbywa się ze szkodą dla pacjenta i sprawia, że zmiany prawa zamówień publicznych mające podnieść jakość zamówień publicznych i służyć pracownikom realizującym zamówienie nie będą mogły być skuteczne. Zadklarowano wówczas, przygotowanie analizy sytuacji w ochronie zdrowia w powyższym zakresie, z uwzględnieniem wpływu ze składek i przedstawienie tej informacji na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

Niestety, dzisiejsze posiedzenie Zespołu nie przyniosło nowych ustaleń. Mimo przygotowania przez organizację pracodawców analizy sytuacji w ochronie zdrowia (do zapoznania się tutaj), MZ oraz NFZ nie odniosły się do zawartych w dokumencie informacji. Nie jest przewidziane na ten moment zwiększenie środków na finansowanie świadczeń co pozwoliłoby m.in. szpitalom przeznaczyć na zamówienia publiczne kwot uwzględniających wyższe koszty pracy.  Przyznano, że wysokość wpływów ze składek jest obecnie niższa od zakładanej i niższa od zakładanego trendu (98,6%), co wzbudziło zaniepokojenie strony związkowej. Tym samym nie ma podstaw wg NFZ do zwiększania nakładów. MZ poinformowało, uruchomiono już rezerwy na finansowanie niektórych świadczeń, w czerwcu br.  mogą pojawić się dodatkowe środki z lat ubiegłych i wtedy można będzie przeznaczyć je na finansowanie świadczeń i zadecydować (w październiku) o podwyższeniu wyceny punktu w usłudze medycznej np. o 2 zł do punktu, czyli o 3,8%. Nie udało się ustalić, czy przygotowywana jest wycena kosztów świadczeń medycznych uwzględniająca dokładne oszacowanie kosztów pracy (wszystkich pracowników) w każdej procedurze medycznej i czy zapowiadana reforma ochrony zdrowia będzie uwzględniała  w szacunkach finansowych jej wdrożenia efekty takiej wyceny.

Strona społeczna Zespołu z zaniepokojeniem przyjęła stanowisko strony rządowej, bowiem problemy z finansowaniem ochrony zdrowia i postulaty zmian w tym zakresie zgłaszane przez partnerów społecznych są od dawna znane stronie rządowej. Podkreślono, że planowane na ten moment działania są niewystarczające dla poprawy sytuacji w ochronie zdrowia, zarówno z punktu widzenia pracowników, firm jak i pacjentów. W związku z tym, Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych zdecydował o przygotowaniu stanowiska w trybie obiegowym w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia z punktu widzenia realizowanych zamówień publicznych w tym sektorze, które przekaże następnie Prezydium RDS.

W posiedzeniu Zespołu OPZZ reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej oraz ekspert w obszarze ochroni zdrowia, pani Maria Miklińska z Rady Krajowej Federacji Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,  organizacji zrzeszonej w OPZZ.
 
(KP)