Związki zawodowe i pracodawcy zaniepokojeni niestosowaniem klauzul społecznych i minimalnej stawki godzinowej

Przestrzeganie prawa zamówień publicznych w zakresie klauzul społecznych i obowiązku stosowania Kodeksu Pracy jest w praktyce nadal ograniczona, choć od ich wprowadzenia do ustawy z poparciem związków zawodowych i organizacji pracodawców minął już rok.

Przypomnijmy, że strona społeczna RDS (związki zawodowe i organizacje pracodawców) działa na rzecz upowszechnienia stosowania klauzul społecznych i przestrzegania Kodeksu Pracy w zamówieniach publicznych przede wszystkim w ramach Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych  RDS. Problem stosowania klauzul społecznych rozpatrywało też plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w kwietniu br. i postanowiło zwrócić się do Prezes Rady Ministrów z wnioskiem o wydanie wiążących zaleceń dla jednostek obowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych, by przy ich realizacji stosowały klauzule społeczne.

Mimo  to, jak wskazują informacje organizacji zrzeszonych w OPZZ, w przetargach nadal wygrywają oferty, w których nie stosuje się klauzul społecznych, zatrudnienia na umowę o pracę a stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych jest niższa od ustawowej stawki 13 zł. Nie przestrzega się więc ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nie wszystkie zatem jednostki, które obowiązane są stosować prawo zamówień publicznych wybierają oferty, które wypełniają zapisy ustawy o płacy minimalnej.

Praktyki te wymagają monitorowania i reakcji partnerów społecznych tak aby zmienić praktyki jednostek dysponującymi finansami publicznymi i poprawić warunki pracy realizujących zamówienia publiczne. Sprawę stosowania klauzul społecznych i przestrzegania minimalnej stawki godzinowej rozpatrywało Forum Partnerów Społecznych złożone z organizacji związków zawodowych i organizacji pracodawców regionu dolnośląskiego, które przyjęło Stanowisko w sprawie niestosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz nieprzestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

W pracach Forum uczestniczy prewodniczący Rady OPZZ województwa dolnoślaskiego, Andrzej Otręba. Ze stanowiskiem można zapoznać się tutaj. Temat ten będzie także przedmiotem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego woj. dolnośląskiego w najbliższym czasie.
 
(KP)