Zbliża się termin składania rocznych rozliczeń podatkowych CIT i PIT za 2012 rok

 Na prośbę organizacji członkowskich przypominamy, że wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są m.in. składki członkowskie członków związków zawodowych w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. Stanowi o tym art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Warunkiem zwolnienia z opodatkowania składek członkowskich jest ich przeznaczenie na inną działalność niż działalność gospodarcza.
Przychody z tytułu faktycznie otrzymanych składek członkowskich ujmuje się w poz. 27 zeznania CIT-8. Wpływają one na dochód (stratę) wykazywany w poz. 38 (poz. 39) CIT-8. Jednocześnie składki w części zwolnionej z opodatkowania ujmuje się w dochodach (przychodach) wolnych od podatku w poz. 8 załącznika CIT-8/O do Zeznania CIT- 8, a następnie przenosi się je do poz. 40 zeznania CIT-8 i pomniejsza o nie wyliczony wcześniej dochód z poz. 38, bądź powiększa stratę z poz. 39.
Należy pamiętać, że jeśli związek zawodowy zadeklarował, że przeznaczy składki na cele uprawniające go do zwolnienia z opodatkowania, a następnie składki te wydatkuje na działalność gospodarczą, zobowiązany jest do wpłaty podatku od tych składek – bez wezwania – do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał wydatku na inne cele (art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W załączeniu zamieszczamy, do pobrania, formularze CIT- 8 i CIT-8/O – w formacie PDF. Formularze są również dostępne pod adresem:
CIT-8
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1158203/Form-CIT-8-2011
 
CIT-8/O
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1158203/Form-CIT-8o-2012
 
Jak co roku składamy także roczne zeznania podatkowe PIT. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), przewiduje w art. 45, że po zakończeniu roku podatkowego – w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego – podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania (np. PIT-36, PIT 37) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. 
W załączeniu zamieszczamy, do pobrania, formularze PIT-36 i PIT-37 – w formacie PDF. Formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce „Zeznania podatkowe" (http://www.mf.gov.pl/web/wp/abc-podatkow/asystent-podatnika).
Istnieje także możliwość wypełnienia i wysłania formularzy podatkowych przez Internet. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do interaktywnych formularzy zamieszczonych pod adresem: www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje.

(nq)


 

PIT 37 PIT 36
CIT 8 CIT 8o