Zmiany w strukturze pracowniczych wynagrodzeń

Po dwóch latach, w których realizowane były obligatoryjne wzrosty wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej na tożsamym poziomie, w bieżącym roku wojskowi pracodawcy otrzymali środki, które – w drodze negocjacji z przedstawicielami organizacji zakładowych – mieli przeznaczyć na zmiany w strukturze pracowniczych wynagrodzeń.

W wyniku tych działań, struktura pracowniczych wynagrodzeń poprawiła się jednak tylko w niewielkim stopniu z uwagi na ograniczoną wielkość przydzielonych środków, jak również liczbę kierunków wskazywanych przez Ministerstwo na ich zagospodarowanie. U jednych pracodawców priorytetem było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie wynagrodzeń najniżej opłacanych pracowników, natomiast u innych – stworzenie odpowiednio wysokiego poziomu wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na tzw. stanowiskach specjalistycznych i szczególnie ważnych dla funkcjonowania SZ RP.

O tym, że faktyczny poziom wynagrodzeń pracowników wojska znacznie odbiega od tego, który prezentowany jest na posiedzeniach Sejmowej Komisji ON wiadomo od dawna. Przy okazji dokonywania zmian w strukturze płac można było się zapoznać ze skalą tych różnic, jak również podejściem pracodawców do niwelowania występujących dysproporcji płacowych. I tak:

Gdy w jednym ze stołecznych wojskowych zakładów pracy zakładowe organizacje związkowe przedstawiły postulat, aby najniższe wynagrodzenie zasadnicze u tego pracodawcy zostało określone na poziomie minimalnej płacy w kraju (2.100 zł) – okazało się, że postulat ten dotyczy…  65% pracowników tego zakładu. Postulat został ostatecznie zrealizowany a najwyższe wyrównania płacy zasadniczej sięgały nawet 250 zł, jednak na poprawę struktury płac na stanowiskach szczególnie ważnych dla funkcjonowania SZ RP środków już zabrakło.

W innej jednostce, w której za priorytet przyjęto stworzenie odpowiednio wysokiego poziomu płac dla pracowników zajmujących tzw. stanowiska specjalistyczne, płace specjalistów wzrosły… jednak odbyło się to kosztem poziomu płac pracowników najniżej wynagradzanych, którym płace zasadnicze „poprawiono” jedynie o 20 zł. Po tych zmianach, najniższe wynagrodzenia zasadnicze kształtowane są tam na poziomie  1.920 zł.

W trakcie dokonywania zmian w strukturze płac ujawniły się również przypadki pracodawców, gdzie pracownicy najniżej wynagradzani w ogóle nie zostali objęci zmianą struktury wynagrodzeń. Takie działania są dla nas niezrozumiałe.

O możliwości wystąpienia tak różnego podejścia do kwestii zmian w strukturze płac informowaliśmy Stronę resortową w trakcie spotkania w dniu 23 maja br., wskazując na potrzebę odpowiedniej dystrybucji środków przekazywanych do dyspozycji pracodawców. Niestety, kolejnego spotkania się nie doczekaliśmy a Ministerstwo podjęło jednostronnie decyzję o uruchomieniu tych środków – nie odnosząc się nawet do postulatów przedstawionych przez Stronę społeczną.

W efekcie tych działań, pogłębiły się dysproporcje płacowe na analogicznych stanowiskach pracy w tożsamych jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej. Pomimo, że mijają już 3 lata, gdy przedstawiliśmy zagadnienia w obszarze wynagradzania cywilnego personelu SZ RP, które wymagają podjęcia niezwłocznych działań ze strony MON – problemy te są w dalszym ciągu aktualne.

Jednocześnie, w związku z brakiem odpowiedzi na pytania zadane w trakcie majowego spotkania z Pełnomocnikiem MON, pod koniec lipca br. skierowane zostało oficjalne wystąpienie w tej sprawie[źródło: ZPW "TARCZA"]