W Łące Prudnickiej odbywa się w dniach 6-7.06.2019 r. druga część projektu "Młody lider związkowy gwarancją lepszego jutra". Organizatorami są Rada OPZZ Województwa Opolskiego oraz Fundacja im. Friedricha Eberta.

Z dostępnych badań wynika, że w grupie pracowników do 34 roku życia poziom uzwiązkowienia jest zdecydowanie niższy (raptem 4-5%) niż w grupie pracujących w wieku 35-54 lat (15-17%). Biorąc pod uwagę, że osoby pracujące w wieku 18-34 zdecydowanie częściej uważają działalność związków zawodowych jako korzystną dla kraju można domniemywać, że szkoląc grupy młodych liderów z czasem uda się pozyskać znaczną część młodych pracowników w ramach cyklicznych akcji organizowania.

Jak powiedział Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Sebastian Koćwin: "nie możemy dłużej pozwalać na tworzenie się dziury pokoleniowej, która może spowodować w dłuższej perspektywie czasowej obniżenie poziomu uzwiązkowienia do marginalnych rozmiarów.”. Na terenie, na którym działa Rada OPZZ Województwa Opolskiego jest bardzo mało aktywnych młodych związkowców, ponadto wielu Przewodniczących zakładowych organizacji w perspektywie kilku lat przejdzie na emeryturę - konieczne jest zrozumienie przez młodych ludzi znaczenia związków zawodowych (muszą poczuć większą więź z organizacją), a także ich przygotowanie merytoryczne do pełnienia w przyszłości funkcji w zarządach organizacji szczebla zakładowego i wzmocnienie ich cech liderskich.

Celem projektu jest również integracja młodych związkowców z OPZZ i co za tym idzie zrozumienie, że ważna działalność związkowa to nie tylko szczebel zakładowy, ale również ten ponadzakładowy. Młodzi ludzie mają większe szanse na pozyskanie innych młodych osób do działalności związkowej.

5 czerwca 2017r. w Opolu powstała pierwsza regionalna struktura Komisji Młodych OPZZ - Komisja Młodych OPZZ Województwa Opolskiego. Dotychczasowe działania Rady OPZZ Województwa Opolskiego spowodowały, że w wielu organizacjach szczebla zakładowego większy wpływ na ich działalność zyskali młodzi związkowcy, co w pozytywny sposób wpłynęło na stan uzwiązkowienia, szczególnie w najmłodszej grupie wiekowej. Niezbędna jest im jednak pomoc i zbieranie jak największej ilości doświadczeń.

W szkoleniu biorą udział przedstawiciele niemal wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ. Szkolenie prowadzi Dariusz Goc - Eurotrener Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych.

RW OPZZ