Autonomiczny Związek Zawodowy Pracowników Narodowego Banku Polskiego w Warszawie negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy
o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Nie jesteśmy przeciwni jawności wynagrodzeń członków zarządu czy ich ustawowym ograniczeniom. Proponowany projekt ustawy dotyczy również pracowników i zdaniem „AZZ Pracowników NBP”, pozbawia Narodowy Bank Polski, niezależności w zakresie kształtowania polityki wynagrodzeń obowiązującej od 1992 roku. Ponadto ogranicza prawo związków zawodowych do negocjacyjnego kształtowania wynagrodzeń pracowników.

Autonomiczny Związek Zawodowy Pracowników Narodowego Banku Polskiego stanowczo protestuje przeciwko sposobowi prac nad tą nowelizacją. Nie został on przedłożony do zaopiniowania reprezentatywnym centralom związków zawodowych, a planowane pospieszne jej uchwalenie uniemożliwi merytoryczną dyskusję.

Proponowane przepisy są nieadekwatne nie tylko do polityki wynagrodzeń w dużych bankach, ale również stawiają pracowników Narodowego Banku Polskiego w znacznie gorszej sytuacji niż pracowników pozostałych banków czy pracowników służby cywilnej.

Deklarujemy gotowość do rozmów, ale rozważamy również możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec proponowanych zmian w innej formie.


Zarząd

Autonomicznego Związku Zawodowego Pracowników NBP