W dniu 11.12.2018 r. odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Rady OPZZ województwa dolnośląskiego, w którym uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszony gość Pan Andrzej Oćwieja Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dyrektor Oddziału NFZ przedstawił informację o funkcjonowaniu służby zdrowia po wprowadzeniu sieci szpitali na terenie województwa dolnośląskiego. W toku dyskusji poruszano również tematy dotyczące finansowania służby zdrowia, poziomu zarobków lekarzy i pielęgniarek oraz wysokości nadwykonań usług medycznych na Dolnym Śląsku.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Andrzej Otręba zapoznał zebranych z nowelizacją Ustawy o związkach zawodowych oraz pracach nad zmianą Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także szczegółowo omówił plan przychodów i wydatków Rady na rok 2019. Rada OPZZ województwa dolnośląskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę zatwierdzającą plan finansowy na kolejny rok.