W dniu 24.06.2019 odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Obradom przewodniczył Andrzej Otręba Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego.

Przewodniczący wręczył powołanie do składu WRRP Pani Marzenie Berezowskiej – przedstawicielce Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.

W trakcie posiedzenia Dyrektor DWUP Bartłomiej Kotecki przedstawił analizę kryteriów podziału środków Funduszu Pracy oraz wskaźniki monitorowania w Regionalnym Planie Działania. Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w 34 dolnośląskich szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Rada przyjęła również stanowisko dotyczące zmiany przepisów w zakresie wyrażania opinii przez wojewódzkie rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie i konsekwencji dla ich działania skierowane do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. W stanowisku tym Rada wskazała na obawy jakie budzi wprowadzony z dniem 1 września br. obowiązek każdorazowego zapraszania przez marszałka województwa do udziału w posiedzeniach wojewódzkiej rady rynku pracy przedstawicieli gremiów wskazanych w ustawie oraz nieokreślenie ich roli w procesie opiniowania kierunków kształcenia. W szczególności, niezrozumiały jest wymagany przez ustawodawcę udział w posiedzeniach przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu.

Rada wyraziła opinię że obecny stan prawny zdecydowanie wydłuży i utrudni wydawanie przez Wojewódzką Rady Rynku Pracy opinii o zasadności kształcenia w zawodach, a w konsekwencji wpłynie negatywnie na przygotowania w zakresie organizacji kształcenia w szkołach zawodowych w regionie.