W dniu 8 maja br. na swoim kolejnym posiedzeniu obradowało Prezydium Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Prezydium, po wysłuchaniu informacji złożonej przez Mirosławę Chodubską - Prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZNP o przebiegu strajku, dokonało oceny obecnej sytuacji panującej w oświacie na terenie województwa dolnośląskiego. Prezydium po raz kolejny udzieliło pełnego poparcia działaniom podejmowanym przez ZNP zmierzającym do zapewnienia podwyżek płac w oświacie.

W dalszej części posiedzenia Prezydium przyjęło, przedstawioną przez Przewodniczącego Rady Andrzeja Otrębę, informację o stanie finansów Rady po pierwszym kwartale 2019 r.

Prezydium zapoznało się z programem konwergencji, stanowiącym pierwszą część wieloletniego planu finansowego państwa. W tej sprawie przyjęto stanowisko, które zostało przekazane do OPZZ.

Prezydium zatwierdziło kandydatów do Powiatowych Rad Rynku Pracy w Miliczu i Legnicy W sprawach różnych omawiane były m.in. następujące zagadnienia:

  • ogłoszenie przez PIP konkursu na najlepszego społecznego inspektora pracy – Prezydium zatwierdziło kandydata do komisji konkursowej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy,
  • organizacja przez OPZZ pikiety w dniu 9 maja br. w Warszawie pod hasłem: „czas na wprowadzenie emerytur stażowych 35/40 oraz niewygaszanie emerytur pomostowych”,
  • szkolenie organizowane przez Radę w dniach 16-18.05.2019 r.

Prezydium przyjęło również tematy, które zostaną zgłoszone pod obrady WRDS.