Federacja ZZ Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, ZZ Dyżurnych Ruchu PKP – Sektor Infrastruktury, Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” oraz Federacja ZZK, wystosowały pismo do premiera Morawieckiego, sprawującego z urzędu nadzór właścicielski nad spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwracając uwagę na trudną sytuację pracowników spółki.

- Pracownicy z dużym stażem i bezcennym doświadczeniem czują się niedocenieni, więc coraz częściej zwalniają się z pracy w naszej firmie – piszą związkowcy.

- Pracownik zatrudniony w jakimkolwiek centrum logistycznym,od którego wymaga się jedynie uprawnień do obsługi wózków widłowych, otrzymuje wynagrodzenie podstawowe średnionie ma o tysiąc złotych wyższe niż pracownicy kolejowi odpowiadający za szeroko pojęte bezpieczeństwo ruchu kolejowego, którzy poddawani są rygorystycznym procedurom szkoleniowym, egzaminom, którzy muszą spełniać określone prawem zarówno polskim jak i unijnym wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne – podkreślają sygnatariusze pisma.

- Nie można dalej tolerować sytuacji w której pracownicy przedsiębiorstwa, strategicznego dla gospodarki dużego europejskiego państwa jakim jest Polska,od bez mała 1998 roku, ciągle czekają aż instytucje tego państwa raczą zauważyć problemy jego pracowników – alarmują największe organizacje związkowe w PKP.

Związkowcy apelują: - Zwracamy się do Pana Premiera o pilne podjęcie stosownych decyzji oraz o zajęcie stanowiska w sprawie opisanej w naszym wystąpieniu.

6 czerwca bieżącego roku pismo wpłynęło do kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

BP OPZZ

Poniżej pełny tekst wystąpienia organizacji związkowych w PKP PLK S.A.


Warszawa, 4 czerwiec 2018 r.


Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-001 Warszawa


Niżej podpisane reprezentatywne Związki Zawodowe zwracają się do Pana Premiera, jako do osoby sprawującej z racji swojego urzędu bezpośredni nadzór właścicielski nad spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o zwrócenie uwagi na sytuację jej pracowników, co przekłada się także na sytuację samej spółki.

Nasza spółka, jako firma powołana do zarządzania państwową infrastrukturą kolejową, odpowiada między innymi za dbałość o ogromny majątek, będący własnością Skarbu Państwa, za bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu pociągów oraz, co jest równie ważne,jest odpowiedzialna od wielu lat za sprawne i terminowe realizowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Trwające od wielu lat procesy inwestycyjne spowodowały, że pracownicy naszej spółki wykonują swoje obowiązki w bardzo wielu miejscach w ekstremalnych, niemal „poligonowych warunkach”, pracując na permanentnych placach budów.

Abyśmy jako pracownicy Polskich Linii Kolejowych mogli realizować sprawnie, terminowo i bezpiecznie swoje zadania z korzyścią dlafirmy i jej klientów,niezbędne jest zatrudnienie w naszej firmie odpowiedniej ilości fachowców w poszczególnych dziedzinach, poczynając od pracowników bezpośrednio odpowiadających za bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów, poprzez pracowników utrzymania a na specjalistach z uprawnieniami projektowymi  i budowlanymi z dziedziny zamówień publicznych czy finansów kończąc.

Praca w naszej firmie wiąże się przede wszystkim z ogromną odpowiedzialnością za wykonywane zadania i to na każdym stanowisku pracy. Najdrobniejszy błąd w sprawowaniu codziennych obowiązków przez pracowników,wykonujących niektóre zawody kolejowe w strukturach naszej firmy może doprowadzić do nieobliczalnej w skutkach tragedii. Niestety od wielu lat ta odpowiedzialność nie idzie w parze z wynagrodzeniami dla pracowników. Mimo podejmowanych od kilku lat starań zarówno Zarządu naszej firmy jak i partnerów społecznych, aby w atmosferze względnego spokoju i poszanowania wspólnych interesów pracowników i pracodawcy zmienić istniejący stan rzeczy, nie nastąpiła i nie nastąpi radykalna poprawa istniejącej sytuacji z bardzo prozaicznego powodu, którym od wielu lat jest brak należytej ilości środków finansowych na ten cel.

Pracownicy z dużym stażem i bezcennym doświadczeniem czują się niedocenieni, więc coraz częściej zwalniają się z pracy w naszej firmie.Nowo przyjmowani kandydaci do pracy na niemal wszystkie stanowiska, po zatrudnieniu się w firmie i zetknięciu z realiami naszej codzienności, z zakresem obowiązków i odpowiedzialności rezygnują z pracy, w wielu przypadkach już na etapie rekrutacji,kiedy to przedstawia im się propozycję wynagrodzenia, jakie ewentualnie otrzymają po podjęciu pracy. Na to wszystko nakłada się ciągły niedobór specjalistycznego szkolnictwa, przygotowującego kadry do pracy w firmach kolejowych, czy też opieszałość w podejmowaniu decyzji o zmianie prawa,bezmyślnie deregulującego niektóre zawody kolejowe. Niestety przełożyło się to bezpośrednio na procesy szkoleniowe w naszej firmie i wyraźnie wpływa na ciągle rosnącą tzw. lukę pokoleniową. W samym tylko 2018 roku ponad trzy tysiące pracowników naszej firmy osiąga wiek emerytalny.

Wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych procedur proces przygotowania zawodowego oraz oferowane wynagrodzenia nie gwarantują naszej firmie możliwości uzupełnienia stanów osobowych do wymaganych ilości, zapewniających bezpieczną pracę. Pośrednio też sytuacja ta powoduje znaczne ograniczenia w rozwoju naszej firmy i, co stwierdzamy z pełnym przekonaniem, może być jedną z przyczyn nie zrealizowania w terminie planowanych inwestycji, a tym samym nie wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na ten cel.

Ciągły brak odpowiedniej wysokości środków w pozycji „wzrost wynagrodzenia” spowodował, że praca w naszej firmie pomimo podejmowanych prób regulacji wynagrodzeń, staje się z roku na rok coraz mniej atrakcyjna na czym korzystają podmioty zewnętrzne czy firmy zagraniczne działające na polskim rynku pracy. Firmy te oferują pracownikom wynagrodzenia nawet kilkuset procentowo wyższe od tych, które może zaoferować nasza spółka.

Dzisiejszy rynek pracy, ogromny wzrost ilości realizowanych inwestycji w wielu dziedzinach gospodarki spowodował, że pracodawcy oferują za o wiele mniej odpowiedzialną pracę dużo wyższe wynagrodzenia. Pracownik zatrudniony w jakimkolwiek centrum logistycznym, od którego wymaga się jedynie uprawnień do obsługi wózków widłowych, otrzymuje wynagrodzenie podstawowe średnio niemal o tysiąc złotych wyższe niż pracownicy kolejowi odpowiadający za szeroko pojęte bezpieczeństwo ruchu kolejowego,którzy poddawani są rygorystycznym procedurom szkoleniowym, egzaminom,którzy muszą spełniać określone prawem zarówno polskim jak i unijnym wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne. Nie sposób też nie odnieść się do zarobków jakie otrzymują za swoją pracę kolejarze w innych krajach UE i to również w tych, które wstępowały do wspólnoty Europejskiej później niż Polska. Dotyczy to również tych krajów które statystycznie są w gorszej sytuacji gospodarczej niż Polska.

Nie widząc w chwili obecnej innej możliwości rozwiązania narastającego problemu, kierując się przede wszystkim odpowiedzialnością oraz wolą znalezienia spokojnego i racjonalnego rozwiązania problemu zwracamy się do Pana Premiera o pomoc w znalezieniu takiego właśnie rozwiązania. Nie można dalej tolerować sytuacji w której pracownicy przedsiębiorstwa, strategicznego dla gospodarki dużego europejskiego państwa jakim jest Polska,od bez mała 1998 roku, ciągle czekają aż instytucje tego państwa raczą zauważyć problemy jego pracowników. W wielu grupach zawodowych w ostatnich latach doszło do znaczącej poprawy w zakresie wynagrodzeń, co zauważają i na co zwracają uwagę kolejarze a zwłaszcza pracownicy naszej spółki.

Nasza spółka od kilku lat odnotowuje wyraźną, systematyczną poprawę wyników finansowych co jest między innymi zasługą wszystkich jej pracowników.

Rozwiązaniem więc może być danie, między innymi na podstawie Statutu spółki PKP PLK S.A., przez Pana Premiera oraz reprezentujących skarb państwa uczestników Walnego Zgromadzenia Udziałowców naszej spółki, „zielonego światła”dla Zarządu Spółki PKP PLK S.A. na zwiększenie wydatków w pozycji wynagrodzenia pracowników.

Biorąc pod uwagę wszystkie negatywne konsekwencje jakie może spowodować opisywany w niniejszym piśmie problem uważamy, że to teraz właśnie jest odpowiedni czas i miejsce na takie decyzje i działanie.

Niemniej ważnym jest stworzenie dla naszej spółki kilkuletniego, wynegocjowanego ze stroną społeczną programu, podpisanego przez właściciela, pracodawcę oraz partnerów społecznych. Program ten winien mieć na celu stworzenie systemowych rozwiązań dla regulacji wynagrodzeń pracowników PKP PLK S.A. wraz z gwarancją właściciela zapewnienia środków na ich finansowanie przez wszystkie lata jego funkcjonowania.

Biorąc pod uwagę fakt, że zawód kolejarza to zawód związany z dyscypliną i dużą odpowiedzialnością za powierzone do przewozu mienie ale też i życie ludzkie zwracamy się do Pana Premiera o pilne podjęcie stosownych decyzji oraz o zajęcie stanowiska w sprawie opisanej w naszym wystąpieniu.

Podpisali:

- Janusz Stefańczyk, przewodniczący FZZ Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP,

-Jerzy Oleszak, przewodniczący ZZ Dyżurnych Ruchu PKP, Sektor Infrastruktury,

-Wiesław Pełka, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”

-Jan Piechel, wiceprzewodniczący Federacji ZZK

Do wiadomości:

1.Rada Nadzorcza PKP PLK S.A.

2.Zarząd Spółki PKP PLK S.A.

3.Związki Zawodowe - sygnatariusze ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.

4.Pracownicy spółki PKP PLK S.A