Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich pisze w liście otwartym, że skala nakładów państwa na edukację w Polsce, w odniesieniu do PKB, jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Zbyt niskie transfery środków z budżetu państwa starają się ratować samorządy terytorialne, które w ostatnich latach wydają na zadania oświatowe o ponad ¼ więcej niż otrzymują subwencji. Jednak możliwości finansowania edukacji z dochodów własnych samorządów gwałtownie się kurczą. W liście otwartym Frankiewicza czytamy między innymi:

-  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje nowy system finansowania zadań oświatowych. Już wkrótce zostaną wznowione prace zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Związek Miast Polskich nie akceptuje propozycji przedstawianych podczas prac tego zespołu, które ograniczają się tylko do zmiany zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej, bez jej zdecydowanego zwiększenia. Uważamy bowiem, że nakłady na edukację z budżetu państwa są w Polsce zbyt niskie. Ich skala, w odniesieniu do PKB, jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej (wydajemy na edukację blisko dwukrotnie mniej niż kraje skandynawskie, będące liderami w tej dziedzinie. (…) Jednak możliwości samorządów terytorialnych w zakresie uzupełniania nakładów na edukację z ich dochodów własnych gwałtownie się kurczą, a sytuację pogarsza przekazywanie gminom, powiatom i województwom nowych zadań bez odpowiednich na ich realizację środków finansowych. Uniemożliwiać to będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniej jakości i dostępności usług edukacyjnych o standardzie adekwatnym do wymogów cywilizacyjnych XXI wieku - pisze Frankiewicz.

ZMP apeluje do resortu edukacji aby podjął działania na rzecz wzrostu nakładów w budżecie państwa, adekwatnych do faktycznych kosztów świadczenia usług oświatowych.

- Dlatego zwracamy się z apelem do ogólnopolskich organizacji samorządowych oraz oświatowych związków zawodowych o przyjęcie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Stanowiska, w którym spełnienie warunku zwiększenia nakładów na finansowanie systemu edukacji w Polsce stanowić będzie punkt wyjścia do dalszych rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat tworzenia nowych rozwiązań modelowych w tym zakresie - kończy szef ZMP

BP OPZZ