Przewodniczący OPZZ Jan Guz wystąpił z pismem do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Doroty Gardias o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. W dokumencie czytamy:


Szanowna Pani

Dorota Gardias

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego


Szanowna Pani Przewodnicząca,

W nawiązaniu do wcześniejszych wystąpień OPZZ oraz biorąc pod uwagę sytuację strajkową w oświacie tj. trwające od 5 marca referenda strajkowe Związku Nauczycielstwa Polskiego i zaplanowany od 8 kwietnia br. strajk nauczycieli oraz trwającą okupacją budynku kuratorium oświaty w Krakowie, OPZZ uznaje za niezbędne odbycie w tej sprawie pilnego posiedzenia  Rady Dialogu Społecznego.

Rada powinna zająć w tej sprawie zdecydowane stanowisko w celu uniknięcia dalszej eskalacji konfliktu a w konsekwencji  strajku w placówkach oświatowych.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się do Pani Przewodniczącej o zwołanie w trybie pilnym (7 dni) plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, z udziałem Premiera, poświęconego omówieniu sytuacji w oświacie i dróg rozwiązania konfliktu.


Z poważaniem

Jan Guz

Przewodniczący OPZZ

Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego