Informacja prasowa dot. zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady OPZZ województwa mazowieckiegoW dniu 5 lutego br. Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zostało poinformowane o utracie członkostwa przez Piotra Szumlewicza w Ogólnopolskim Pracowniczym Związku Zawodowym „Konfederacja Pracy”.

Informacja ta była ściśle powiązana z pismem Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” z dnia 20 grudnia 2018 roku w którym wskazano, iż Piotr Szumlewicz przestał być członkiem tej organizacji związkowej, a także ustaleniami poczynionymi w trakcie wyjaśniania tej sprawy przez organ kontrolny OPZZ, jakim jest Komisja Rewizyjna OPZZ.

Po zapoznaniu się z dokumentami i wyjaśnieniami stron, Komisja Rewizyjna OPZZ w piśmie z dnia 29 stycznia br. wskazała, iż w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie § 3 ust. 8 pkt 8 Regulaminu struktur terytorialnych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, na mocy którego Piotrowi Szumlewiczowi wygasł mandat w organach Rady OPZZ województwa mazowieckiego, a tym samym nastąpiła utrata funkcji przewodniczącego Rady OPZZ województwa mazowieckiego. Dotyczy to również mandatu członka organów powiatowych struktur terytorialnych OPZZ. Skutek ten nastąpił z mocy prawa, w wyniku utraty członkostwa przez Piotra Szumlewicza w organizacji członkowskiej OPZZ.

Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, iż zgodnie z § 3 ust. 8 pkt 8 Regulaminu struktur terytorialnych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, mandat członka organu struktury terytorialnej OPZZ wygasa przed upływem kadencji tego organu w przypadku utraty przez członka organu OPZZ lub organu struktury terytorialnej OPZZ członkostwa w organizacji członkowskiej OPZZ, w której członek organu OPZZ był zrzeszony w chwili wyboru do tego organu.

W chwili wyboru do organów struktury terytorialnej OPZZ Piotr Szumlewicz był zrzeszony w Ogólnopolskim Pracowniczym Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”.

W zaistniałej sytuacji Prezydium OPZZ, zgodnie ze swoimi statutowymi uprawnieniami, powołało Michała Lewandowskiego do pełnienia obowiązków przewodniczącego Rady OPZZ województwa mazowieckiego, do czasu powołania nowego przewodniczącego Rady OPZZ województwa mazowieckiego.

Należy podkreślić, iż powyższe działania OPZZ przeprowadziło zgodnie z postanowieniami Statutu OPZZ, jak i przepisów wydanych na jego podstawie, a także w oparciu o zasadę niezależności i samorządności organizacji członkowskich OPZZ.Biuro Prasowe OPZZ