OŚWIADCZENIE OPZZ 
w sprawie wniosku Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest zdziwione decyzją Prezydenta RP o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku dot. nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W październiku ubiegłego roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, której celem jest zniesienie limitu opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. Postulat zniesienia 30-krotności OPZZ zgłaszało wielokrotnie,  ostatnio podczas przeglądu emerytalnego, a wynikał on głównie z troski o stan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem OPZZ, to nie przywileje emerytalne i niekorzystne trendy demograficzne, lecz wadliwe rozwiązania prawne, które pozwalają na unikanie płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i niskie wynagrodzenia oraz chroniczne, masowe bezrobocie,  generują permanentny, pogłębiający się z roku na rok deficyt FUS. Jednym z tych elementów był limit 30-krotności, funkcjonujący w systemie emerytalnym od 1999 r., ograniczając pobór składek od osób  zarabiających dziesiątki tysięcy złotych i tym samym oznaczał rezygnację z zasady solidaryzmu ubezpieczonych, a przecież istotną cechą ubezpieczeń społecznych jest zasada solidaryzmu. Solidaryzm oznacza urzeczywistnienie idei samopomocy społecznej poprzez udzielanie świadczeń osobom znajdującym się w potrzebie, z funduszu wypracowanego wspólnym wysiłkiem ubezpieczonych. Także zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zasada solidaryzmu społecznego leży  u podstaw aksjologii  współczesnego prawa polskiego. Biorąc pod uwagę powyższe, OPZZ uznał, że ten projekt to spełniona sprawiedliwość po latach. Bo dlaczego ktoś, kto zarabia 2 tys. zł, ma płacić składki od całości zarobku przez cały rok, a ktoś, kto ma 10 tys. zł, już nie?

„Analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wzbudziła zastrzeżenia Prezydenta co do dochowania standardów procesu legislacyjnego” – dlatego Pan Prezydent postanowił skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

OPZZ docenia fakt, że Pan Prezydent uznał nasze zastrzeżenia co do procedury uchwalania ustaw, ale zwracamy uwagę, że blisko 25 proc. uchwalonych przez Sejm ustaw ( 106 projektów poselskich ) w ostatnich dwóch latach, nie było konsultowanych z partnerami społecznymi. Dziwimy się więc, że nie raziło Prezydenta RP uchwalenie bez konsultacji społecznych ponad 106 ustaw, nie dziwiła szybka ścieżka legislacyjna, ale wybiórczo Pan Prezydent potraktował ustawę, która przywraca solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych.

OPZZ chce podkreślić, że nikt utrzymujący się z pracy zarobkowej nie zdoła indywidualnie chronić się przed skutkami utraty zdolności do zarobkowania. Nie wolno więc tolerować wadliwych rozwiązań, powodujących poważne ubytki w systemie. System emerytalny ma charakter powszechny, jego celem jest urzeczywistnienie zawartego w art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa każdego obywatela do zabezpieczenia społecznego na wypadek osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie został skonstruowany przez ustawodawcę dla indywidualnych ubezpieczonych, ale dla ogółu osób objętych ubezpieczeniem, które w przyszłości staną się beneficjentami systemu emerytalnego.


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Warszawa, 12 stycznia 2018 r.