Polsko - Niemieckie Forum Związków Zawodowych 2019 w OPZZW dniach 9 – 10 kwietnia 2019 w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się Polsko – Niemieckie Forum Związków Zawodowych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele OPZZ, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Federacji Niemieckich Związków Zawodowych DGB oraz Fundacji im. Friedricha Eberta.

W pierwszym dniu spotkania odbyła się debata na temat sytuacji politycznej, gospodarczej oraz społecznej w Polsce i Niemczech przed wyborami europejskimi oraz panel dyskusyjny dotyczący roli związków zawodowych w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy zastanawiali się w jaki sposób można zwiększyć uczestnictwo związkowców w wyborach europejskich tak, by w Parlamencie znaleźli się przedstawiciele partii politycznych mających w swoich programach postulaty propracownicze i związkowe. W drugim dniu spotkania odbyła się debata dotycząca działalności związków zawodowych na rzecz walki z nacjonalizmem i populizmem.

W związku z majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego OPZZ przygotowało listę związkowych postulatów, których realizacji będzie oczekiwać od przyszłych europosłów. Należy do nich:

  • Ochrona demokracji w Unii Europejskiej
  • Zakończenie traktowania polskich pracowników jako obywateli drugiej kategorii i respektowania zasady równa płaca za tą samą pracę. OPZZ popiera przyjęcia Dyrektywy ramowej o europejskiej płacy minimalnej oraz o rokowaniach zbiorowych, a także Europejskich ram prawnych dotyczących ponadnarodowych porozumień zakładowych.
  • Realizacja zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych ustanowionego przez Unię Europejską w 2018 roku.
  • Walka z dyskryminacją i rozwarstwieniem społecznym, równe wynagrodzenie pomiędzy kobietami i mężczyznami, wsparcie młodzieży.
  • Sprawiedliwa transformacja energetyczna.
  • Sprawiedliwa transformacja technologiczna (praca przyszłości).

OPZZ zamierza przedstawić partiom politycznym swoje postulaty i skierować do nich pytanie, czy będą dążyć do ich realizacji w Parlamencie Europejskim.

Przedstawiciele polskich i niemieckich związków zawodowych podpisali wspólne stanowisko na rzecz lepszej Europy, dotyczące postulatów związkowych, przed wyborami do Europarlamentu „LEPSZA EUROPA DLA PRACOWNIKÓW PO WYBORACH UE”.

WSPÓLNE STANOWISKO POLSKO-NIEMIECKIEGO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
(DGB, OPZZ, NSZZ “Solidarność”, FZZ)

9 i 10 KWIETNIA 2019 W WARSZAWIE

NA RZECZ LEPSZEJ EUROPY

DLA PRACOWNIKÓW

PO WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


Przyszłość Europy jest zagrożona. Zbliżające się wybory europejskie zadecydują o podstawowych kierunkach działania Unii Europejskiej (UE). Szereg analiz w wielu krajach UE sugeruje, że antyzwiązkowe, antyspołeczne i nacjonalistyczne partie i ruchy mogą uzyskać wystarczające wsparcie, aby stać się znaczącą siłą polityczną w następnym Parlamencie Europejskim. Może to stanowić poważne zagrożenie dla wartości demokratycznych, instytucji UE i europejskiego modelu społecznego. Modelu, który od pokoleń miał na celu ochronę pracowników i poprawę warunków życia i pracy ludności UE.

Potępiamy ruchy polityczne, które wnoszą podziały i nienawiść do europejskiej polityki i nie szanują podstawowych praw, na których opiera się UE. Prawa podstawowe mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania instytucji UE oraz ochrony pracowników i praw obywatelskich.

Wymagamy zmiany kierunków działania UE. Osiągnięcie lepszych warunków pracy i życia Europejczyków w czasach globalizacji, cyfryzacji i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną wymaga wzmocnienia społecznie zorientowanych partii politycznych. Żadne państwo członkowskie nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tymi wielkimi przemianami. Dlatego potrzebujemy społecznie zorientowanego Parlamentu Europejskiego i instytucji, które wraz z państwami członkowskimi będą w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Przez wiele lat polityka UE w odniesieniu do kwestii społecznych opierała się na braku alternatywnej zasady, na niewystarczającym zainteresowaniu głównymi problemami społeczno-gospodarczymi i obawami przed wykluczeniem społecznym. Niewątpliwie podejście to przyczyniło się do wzrostu populizmu i nastrojów antyeuropejskich wśród ludności UE. Musimy pilnie zmienić tę narrację i skupić się na alternatywnym podejściu. Podejściu ukierunkowanym na ludzi, które ma na celu poprawę warunków pracy i dobrobytu całej populacji UE. Musimy wykazać się wolą polityczną i ambicją, aby zrealizować obietnice dobrobytu i stabilności dla wszystkich. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Europy społecznej, ponieważ tylko Europa socjalna czyni Europę silniejszą i odporniejszą na wyzwania wynikające z globalizacji lub populizmu.

Nalegamy, aby nasi członkowie i wszyscy obywatele wzięli udział w wyborach europejskich i głosowali na społecznie zorientowane, proeuropejskie partie polityczne. Oczekujemy od przyszłych posłów Parlamentu Europejskiego reprezentowania interesów pracowników i ich rodzin. W szczególności domagamy się:

1. skutecznego wdrażania zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych poprzez dalsze inicjatywy legislacyjne na szczeblu UE i krajowym, a także zapewnienia wystarczających środków finansowych w kolejnych Wieloletnich Ramach Finansowych (WRF);

2. dyrektywy w sprawie płacy minimalnej w wysokości 60% lub 50% mediany krajowej lub płacy minimalnej, w zależności od tego, która wartość jest wyższa w państwie członkowskim;

3. wzmocnienia systemów rokowań zbiorowych w państwach członkowskich UE oraz promowania praw do partycypacji pracowniczej ;

4. środków wspierających konwergencję wynagrodzeń w Europie, w tym Protokołu Postępu Społecznego w celu ochrony prymatu praw socjalnych nad swobodami gospodarczymi w następnych traktatach UE;

5. stworzenia stanowiska europejskiego ministra pracy w kolejnej Komisji Europejskiej, uprawnionego do zwalczania transgranicznego dumpingu płacowego, wspieranego przez Europejski Urząd Pracy i Europejski Trybunał Sprawiedliwości w celu ochrony standardów socjalnych i zatrudnienia;

6. przestrzegania zasad „Sprawiedliwej transformacji” w celu ochrony pracowników i ich rodzin dotkniętych digitalizacją i transformacją energetyczną;

7. wdrożenia zasady równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu pracy dla wszystkich pracowników w UE