W dniu 6 marca br. w CPS „Dialog” im. A. Bączkowskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS). Przewodnicząca Rady, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pani Elżbieta Rafalska ze względu na konieczność wzięcia udziału w głosowaniach odbywających się w Sejmie RP przekazała przewodnictwo posiedzeniu panu Janowi Guzowi, Przewodniczącemu OPZZ, wiceprzewodniczącemu RDS.

W pierwszym punkcie posiedzenia Prezydium RDS zapoznało się z informacją pana Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia dotyczącą jego planów związanych z prowadzeniem dialogu społecznego w obszarze zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów Rady oraz Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. Minister Szumowski zapowiedział rozpoczęcie jeszcze w tym miesiącu ogólnopolskiej debaty mającej na celu wypracowanie długofalowych celów ochrony zdrowia, do której zaproszone zostaną związki zawodowe i organizacje pracodawców sektora zdrowia, przedstawiciele organizacji pacjentów i samorządów. Debatą kierować ma wyłoniona na przełomie maja i czerwca br. Rada Programowa Debaty Społecznej. Podczas debaty mają zostać wytyczone kierunki zmian w systemie, akceptowane przez społeczeństwo, a tematyka debaty ma m.in. dotyczyć systemu finansowania ochrony zdrowia, roli i wskaźników zabezpieczenia, analizy systemów i porównań w innych krajach UE, roli szpitali na różnych poziomach referencyjności, wymogów i warunków świadczenia usług, docelowego systemu kształcenia, sposób funkcjonowania sieci szpitali, roli sektora prywatnego, profilaktyki i redukcji zachorowań oraz  praw i obowiązków pacjentów. Debata zostanie zakończona wiosną przyszłego roku, a jej podsumowaniem ma być Biała Księga. Następnie rozpocząć się mają rozmowy ze wszystkimi związkami sektora ochrony zdrowia i Radą Dialogu Społecznego nad rozwiązaniami legislacyjnymi. Poinformował, że w ministerstwie trwają prace nad księgą zmian legislacyjnych. Stwierdził, że najważniejszym partnerem do prowadzenia konsultacji społecznych jest dla niego Rada Dialogu Społecznego co nie wyklucza jednocześnie funkcjonowania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia (którego ranga jest bardzo niska), ale w tej sprawie będzie jeszcze prowadził rozmowy z NSZZ „Solidarność”, który opowiada się za wznowieniem prac tego zespołu. Po dyskusji prowadzący obrady Jan Guz tak podsumował tą część posiedzenia: Prezydium RDS wysłuchało propozycji ministra, większość partnerów społecznych podtrzymała swoje stanowiska w sprawie powołania zespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia, partnerzy społeczni zwracają się do strony rządowej o wypracowanie stanowiska dotyczącego dialogu społecznego w ochronie zdrowia do następnego posiedzenia RDS oraz oczekują, że będzie prowadzony z nimi instytucjonalny dialog społeczny, a minister swoim autorytetem wzmocni prace nowego zespołu problemowego.

W drugim punkcie porządku obrad Prezydium RDS miało zapoznać się z informacją Pana Macieja Wąsika - Sekretarza Stanu w KPRM, członka Rady Ministrów zastępcy Koordynatora ds. Służb Specjalnych dotyczącą stanu prac nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. Jednak ze względu na nieobecność ministra zapoznano się jedynie z informacją Pana Zbigniewa Żurka, członka RDS, przewodniczącego zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego o pracach zespołu nad uaktualnionym stanowiskiem strony pracowników i strony pracodawców tego zespołu do tego projektu ustawy (OPZZ i NSZZ „Solidarność” wstrzymała się od głosu przy przyjmowaniu tego stanowiska). Po dyskusji Prezydium RDS podjęto decyzję o przekazaniu uaktualnionego stanowiska do kolejnego projektu tej ustawy Ministrowi Wąsikowi.

W kolejnym punkcie porządku obrad jego uczestnicy zapoznali się z informacją prof. Marcina Zielenieckiego - Podsekretarza Stanu w MRPiPS, Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz prof. Arkadiusza Sobczyka - Przewodniczącego Zespołu ds. opracowania projektu ustawy - Kodeks Pracy, Prof. Jakuba Steliny - Przewodniczącego Zespołu ds. opracowania projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy na temat stanu prac Komisji, która kończy swoją pracę 14 marca 2018 r. W tym dniu Komisja ma przyjąć w głosowaniu projekty wypracowanych przez 18 miesięcy dokumentów dotyczących indywidulanego i zbiorowego prawa pracy, które następnie zostaną oficjalnie przekazane Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej do dalszych prac legislacyjnych w ministerstwie. To głosowanie nie ma charakteru głosowania ciał statutowych organizacji, których przedstawiciele pracowali w Komisji. Jak podkreślali doniesienia medialne o zawartości obu propozycji dokumentów: Kodeksu indywidualnego i Zbiorowego prawa pracy nie są prawdziwe, a ich jedynym efektem było wzbudzanie niezdrowych emocji. Jak podkreślano te dokumenty to nie projekty ustaw opracowane pod względem legislacyjnym. Oba dokumenty będą wymagały jeszcze wielu miesięcy pracy legislatorów, a także przygotowania ustaw wprowadzających te ustawy, gdyż zmianie będą musiały ulec także inne ustawy w tym dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i ubezpieczeniowej. Profesorowie podkreślili również, że przygotowane dokumenty to jedynie  konstrukcja, którą partnerzy społeczni mają wypełnić treścią i bez tego wkładu dokumenty nie mają prawa wejść w życie. Minister Zieleniecki zapowiedział jednocześnie, że przygotowane w ministerstwie projekty obu Kodeksów będą podlegał kilkumiesięcznym konsultacjom z partnerami społecznymi i Radą Dialogu Społecznego. W trakcie kilkugodzinnej wymiany poglądów członkowie Prezydium mieli po raz pierwszy okazję uzyskać prawdziwe informacje o tych najważniejszych dla pracowników i pracodawców dokumentach.

Posiedzenie zakończyło się omówieniem spraw bieżących.

(JJG)