14 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie prezydium OPZZ.

W pierwszej części spotkania wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił działalność Centrali od ostatniego posiedzenia Prezydium oraz podsumował obchody Święta Pracy i przebieg pikiety związkowej OPZZ przed Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie emerytur stażowych i emerytur pomostowych.

Następnie wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski omówił przedstawiony przez stronę rządową Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019 – 2022 zawierający Program Konwergencji określający wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020. Następnie przeprowadził dyskusję nad propozycjami OPZZ dotyczącymi wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2020 roku.

W kolejnej części spotkania Prezydium omówiło aktualny stan dialogu społecznego w Polsce w kontekście prowadzonych akcji protestacyjnych przez pracowników sfery finansów publicznych.