Stanowisko

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie rosnącego niezadowolenia społecznego na tle płacowym

Prezydium OPZZ solidaryzuje się ze wszystkimi osobami i związkami zawodowymi, które prowadzą negocjacje płacowe w przedsiębiorstwach lub też protestują z powodu braku wzrostu wynagrodzeń. Popieramy słuszne oczekiwania płacowe pracowników sektora finansów publicznych, w tym zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej i samorządowej oraz ich prawo do godnego wynagrodzenia, ponieważ Polska i pracownicy potrzebują wyższych płac.

Z aprobatą odnosimy się do działań przedsiębiorców, którzy podnoszą wynagrodzenia i dzielą się wypracowanym zyskiem z pracownikami. Dostrzegamy jednak próby ograniczania wzrostu płac przez dużą liczbę pracodawców, w tym przez rząd i samorząd. Przypominamy, że sukces gospodarczy, wzrost produktu krajowego brutto oraz zyski firm zostały wypracowane dzięki wieloletnim wyrzeczeniom pracowników i ich wydajnej pracy, która powinna zostać teraz należycie opłacona.

Działania hamujące wzrost płac są sprzeczne z fundamentalną tezą rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju o wyjściu z pułapki niskich wynagrodzeń i wzroście zamożności obywateli. Dlatego najważniejszym celem polityki państwa w najbliższych latach powinno być tworzenie warunków dla wzrostu dochodów społeczeństwa, w tym dochodów z pracy zarobkowej.

Polska nie może dłużej konkurować niskimi kosztami pracy i niskimi wynagrodzeniami. Są to czynniki hamujące rozwój inwestycji, w tym innowacji. Przez długi czas decydowały one o konkurencyjności polskiej gospodarki i pozwalały na pozyskiwanie inwestycji zagranicznych, ale obecnie tracą na znaczeniu na rzecz jakości kapitału ludzkiego. Jest on coraz częściej jednym z głównych czynników determinujących sukces ekonomiczny państw i firm. Dlatego martwi tradycyjne, bardzo wąskie podejście wielu przedsiębiorców w Polsce do kwestii innowacji, nieuwzględniające najważniejszego zasobu, którym są ludzie. Skutkiem tego jest niska innowacyjność rodzimych przedsiębiorstw, niewystarczające nakłady na badania i rozwój oraz emigracja zarobkowa pracowników w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i płacy.

Prezydium OPZZ uważa, że okres dobrej koniunktury gospodarczej i stabilizacji budżetowej powinien służyć rozwojowi dialogu społecznego w kwestii wynagrodzeń oraz zostać należycie wykorzystany przez partnerów społecznych i rząd, aby nie dopuścić do eskalacji protestów i niekontrolowanego wzrostu niezadowolenia społecznego, które obserwujemy na przykład we Francji.

W tym celu Prezydium OPZZ uznaje za celowe:

  • wprowadzenie nowego mechanizmu wzmacniającego dialog społeczny i rolę Rady Dialogu Społecznego w zakresie dotyczącym negocjacji płacowych w sferze gospodarczej. Powinien on zagwarantować poszukiwanie kompromisu pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w sprawach płac, co powinno wpływać pozytywnie na minimalizowanie sporów i konfliktów w zakładach pracy;
  • zmianę dotychczasowego modelu kształtowania płac w sektorze finansów publicznych, w tym w sferze budżetowej i samorządowej oraz wypracowanie systemowych rozwiązań w tym zakresie;
  • modyfikację obowiązującego mechanizmu kwoty wolnej od podatku;
  • zwiększenie wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodu;
  • waloryzację progów podatkowych w podatku od dochodów osobistych oraz zwiększenie liczby stawek tego podatku.

Prezydium OPZZ odrzuca wizję państwa, w którym władza odmawia pracownikom prawa do godziwych wynagrodzeń i dba jedynie o płace własne i zarządzających przedsiębiorstwami. Sprzeciwiamy się tak rozumianej solidarności i sprawiedliwości społecznej.

Żądamy sprawiedliwego podziału wypracowanego w przedsiębiorstwach zysku poprzez przekazanie jego części pracownikom, dlatego wzywamy rządzących i pracodawców do natychmiastowej zmiany polityki w zakresie płac i podjęcia negocjacji w tej sprawie w Radzie Dialogu Społecznego.

Prezydium OPZZ zwraca się do pozostałych central związkowych o konstruktywną współpracę w działaniach na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników. Wzywa ponadto organizacje członkowskie OPZZ do solidarnościowego poparcia protestów nauczycieli, pracowników: cywilnych wojska, wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej i innych grup zawodowych oraz udzielania im wszelkiej pomocy w walce o wyższe płace wszystkich pracujących. Polska i pracownicy potrzebują bowiem wyższych płac.


Prezydium

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych