W dniach 11 – 12 września br. w Atenach odbyło się seminarium strategiczne zorganizowane przez ETUI dla Grupy Pracowników będących członkami Komitetu Doradczego do Spraw Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W spotkaniu brali udział przedstawiciele związków zawodowych z organizacji członkowskich EKZZ, członkowie władz ETUI i ETUC oraz licznie zgromadzeni europejscy eksperci zajmujący się zagadnieniami bezpieczeństwa pracy.

Dwudniowa agenda spotkania kompleksowo ujęła aktualne zagadnienia w zakresie bezpieczeństwa pracy ze związkowego punktu widzenia.

Podsumowano stan prac Grupy w ostatnim okresie, koncentrując się w szczególności na obszarach współpracy, które należy wzmocnić, aby głos przedstawicielstwa pracowników i związków zawodowych w obszarze bezpieczeństwa pracy był lepiej słyszalny. W szczególności zastanawiano się, co należy zrobić, aby ten związkowy głos z Komitecie Doradczym do Spraw Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy był bardziej jednolity i decyzyjny.

Komitet to bardzo ważne ciało o trójstronnej strukturze (rządy poszczególnych krajów, przedstawiciele pracowników i pracodawców) podejmujący decyzje w zakresie bhp dla Komisji Europejskiej. Obecne wyzwania stojące przed pracownikami wynikają m.in. z implementacji dyrektyw z obszaru bhp i konieczności dbałości o takie zmiany legislacyjne na poziomie każdego z krajów, aby były one korzystne dla pracowników. Podczas interaktywnych warsztatów omówiono między innymi współpracę pomiędzy Grupą Pracowników w Komitecie Doradczym, a grupami roboczymi komitetu (grupy ds.: egzekwowania prawa, zagrożeń chemicznych, standaryzacji, systemów informacyjnych bhp, wytycznych o strategii bhp).

Przedstawiony został aktualny stan prac nad dyrektywami w zakresie bhp dotyczącymi m.in. zagrożeń biologicznych i medycznych czy środków ochrony indywidualnej. Związkowcy wymienili także doświadczenia na temat przebiegu aktualnie trwającej kampanii europejskiej na lata 2018 – 2019 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczącej substancji niebezpiecznych oraz czynników rakotwórczych. Dodatkowo zwrócono uwagę na zagrożenia psychospołeczne oraz możliwości podjęcia prac nad dyrektywą UE regulującej ten obszar – uczestnicy seminarium zapoznali się z Rezolucją ETUI na temat zagrożeń psychospołecznych i eliminacji stresu w miejscu pracy, przyjętą na posiedzeniu ETUI w Sofii w czerwcu br. Jednocześnie podkreślano konieczność wzmocnienia nacisku na Komisję Europejską na rzecz podjęcia prac nad nową Strategią Europejską BHP po 2020 roku (obecna strategia będzie poddana rewizji i ocenie).

Jedną z ważniejszych części spotkania było przedstawienie priorytetów i nowych wyzwań ETUI w obszarze bezpieczeństwa pracy na kolejną kadencję, które będą szczegółowo omówione i przyjęte na Kongresie ETUI w Wiedniu w 2019 roku. Najważniejszymi wyzwaniami są: działania legislacyjne wdrażające dyrektywy i zabezpieczenie pracowników w tym obszarze, nanotechnologie i nanomateriały, wzmocnienie przedstawicielstwa pracowniczego na każdym z poziomów decyzyjnych, kontynuacja dyskusji i działań legislacyjnych na temat zagrożeń psychospołecznych, edukacja i promocja działań związanych z bhp (przewodnik ETUC).

OPZZ jako jedyny reprezentant związkowy z Polski uczestniczący w posiedzeniu Grupy przedstawiło prezentację na temat przedstawicielstwa pracowniczego w zakresie bezpieczeństwa pracy w Polsce, podkreślając rolę Społecznej Inspekcji Pracy i polskiego systemu ochrony pracy. OPZZ reprezentowała na seminarium Renata Górna (radca OPZZ z Wydziału Polityki społecznej OPZZ).

(rg)