22 stycznia 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie grupy analitycznej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego (EKES) przygotowującej opinię dotyczącą Europejskich Ram Jakości i Skuteczności Programów Przygotowania Zawodowego (Staży). OPZZ reprezentuje Adam Rogalewski, specjalista ds. międzynarodowych i członek EKES.

Komisja Europejska proponuje między innym wprowadzenie środków wspierających stażystów, jak również zwiększenie wydatków na staże i praktyki ze środków europejskich. Działania na rzecz poprawienia jakości staży są istotne, ponieważ to właśnie stażyści będą w przyszłości pracownikami na rynku pracy w Polsce i Europie. Muszą więc być nie tylko dobrze wykwalifikowani, ale również świadomymi swoich praw pracownikami i w przyszłości członkami związków zawodowych. Staże powinny być płatne a stażyści objęci ubezpieczeniem społecznym. Istotna jest także harmonizacja warunków i jakości staży pomiędzy krajami Europejskimi. Staże w Polsce powinny zbliżać się swoim poziomem do praktyk zawodowych krajów Europy Zachodniej.

Zachęcamy do kontaktu z Adamem Rogalewskim w celu zaproponowania uwag i uzyskania więcej informacji o opinii: rogalewski@opzz.org.pl.
Opinia zostanie przyjęta na sesji plenarnej EKES-u 18 kwietnia 2018 roku.

Adam Rogalewski