Struktura


Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne na kierunku matematyka i informatyka nauczycielska. W swojej zawodowej karierze pełnił zarówno rolę pracownika jak i pracodawcy. Był nauczycielem i dyrektorem szkoły. Sprawował także kierownicze funkcje w administracji państwowej.

We wszystkich miejscach pracy dał się poznać jako bardzo dobry kolega dbający o właściwą atmosferę pracy oraz sprawny i kompetentny organizator. W swoim zawodowym życiorysie ma też udany epizod w działalności biznesowej, która dostarczała mu wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania firmą, dokonywania analiz finansowych oraz stosowania prawa gospodarczego.

Posiada duże doświadczenie w działalności związkowej. W Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego należy od 1978 roku, przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne od Prezesa Ogniska, poprzez Prezesa Oddziału i Okręgu do członka Prezydium Zarządu Głównego. W tej działalności dał się poznać jako człowiek wrażliwy na ludzkie problemy, konsekwentnie zabiegający o realizację programu i idei związków zawodowych. Był organizatorem i uczestnikiem wielu akcji protestacyjnych. Dał się też poznać jako sprawny negocjator zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Posiada dużą umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę, a zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi. Był organizatorem i prowadzącym na wielu szkoleniach. Przygotował liczne publikacje do prasy, występował w mediach.

W strukturach OPZZ pełni funkcje od 1994 roku. Między innymi jako członek Rady OPZZ, a w kadencji 2002-2006 członek Prezydium OPZZ. VIII Kongres OPZZ to już szósty, w którym brał udział.

Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał między innymi: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż za zasługi dla ZHP, Złotą Honorową odznakę ZMW, Złotą Odznakę ZNP.


Odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Oświata i Nauka” oraz „Usługi Publiczne”.


Zakres kompetencji Wiceprzewodniczącego OPZZ od dnia 1 lipca 2018 

 • Uwarunkowania demograficzne, zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu, oraz polityka senioralna i migracyjna.
 • System ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).
 • Pomoc społeczna i zabezpieczenie społeczne, w tym minimum socjalne i kryteria dochodowe.
 • Ochrona zdrowia w tym zatrudnienie, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 • Zagadnienia związane z działalnością państwowej i samorządowej sfery budżetowej, w tym sprawy nauki, oświaty w tym szkolnictwa zawodowego oraz kultury.
 • Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym działalność społecznej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.


KONTAKT

Telefon: [22] 551 55 10

e-mail: radzikowski@opzz.org.pl 


 

Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Urodziła się 15 listopada 1968 roku w Bolesławcu. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Z zawodu Specjalista ds. organizacji badań i analiz medycznych. Prowadziła nadzór nad realizacją badań profilaktycznych. Analizę dokumentów określających warunki pracy.Analizę wyników badań wykonywanych podczas badań profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w narażeniu na czynniki szkodliwe dla zdrowia, wszystkich grup zawodowych z kopalń, hut, zakładów pracujących na rzecz KGHM: górników, hutników, kolejarzy, pracowników transportu kołowego, pracowników produkcyjnych, służby zdrowia, ochrony, przemysłu spożywczego, itp.

Od 24 lat prowadzi aktywną działalność związkową. Członek komitetu założycielskiego Związku Zawodowego w macierzystym zakładzie pracy. W latach 2005 – 2007 wiceprzewodnicząca ZZPPM przy MCZ S.A. Od 2007 roku przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji ZZPPM przy MCZ S.A. Od 2013 roku wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego skupiającego w swoich strukturach 28 zakładowych organizacji działający zarówno w KGHM jak i spółkach grupy Kapitałowej oraz firmach zewnętrznych działających w otoczeniu przemysłu miedziowego. Od 2010 roku członek Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Członek Rady i Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Współtwórczyni Układu Zbiorowego Pracy w MCZ. Inicjatorka wielu zmian mających na celu poprawę warunków zatrudnienia. Sprawowała nadzór nad przestrzeganiem zapisów UZP.

W swojej działalności przeprowadzała trzy spory zbiorowe, które zakończyły się spisaniem porozumień podnoszących płace oraz zwiększających zakres pracowniczych świadczeń socjalnych. Nastawiona na dialog, otwarta, komunikatywna, nie bojąca się wyrażać własnych poglądów i podejmująca dyskusję na ten temat.

Prywatnie interesuje się turystyką górską oraz literaturą.


Odpowiedzialna za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Górnictwo i Energetyka” oraz „Budownictwo”.


Zakres kompetencji Wiceprzewodniczącej OPZZ od dnia 1 lipca 2018 

 • Organizacja posiedzeń organów statutowych OPZZ.
 • Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania struktur branżowych i terytorialnych OPZZ w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów (regulaminów i uchwał) regulujących działalność tych struktur.
 • Udział przedstawicieli OPZZ w organach przedstawicielskich na szczeblu lokalnym.
 • Polityka medialna OPZZ i informacja wewnątrzzwiązkowa.
 • Zagadnienia dotyczące reprezentatywności OPZZ i członkostwa w OPZZ oraz przyznawania odznaczeń i wyróżnień.
 • Promowanie rewitalizacji związków zawodowych, metod organizowania pracowników wśród organizacji członkowskich OPZZ oraz wsparcie merytoryczne podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych na organizowanie pracowników w związkach zawodowych i zwiększanie ich potencjału.
 • Organizacja manifestacji, pikiet, wieców, akcji protestacyjnych, uroczystości jubileuszowych itp. oraz imprez turystyczno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych przy udziale OPZZ.
 • Statystyka związkowa.
 • Wdrażanie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) w organizacjach członkowskich OPZZ.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.


KONTAKT

Telefon: [22] 551 55 16

e-mail: popielarz@opzz.org.pl 

 

Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Do związków zawodowych przystąpił w 2001 roku, mając 24 lata. Po 1,5 roku pracy, jako szeregowy pracownik ds. sprzedaży, współtworzył organizację związkową OPZZ „Konfederacja Pracy” w jednym z warszawskich marketów budowlanych. Zwolniony z pracy za działalność związkową po zaledwie 10 dniach od utworzenia związku zawodowego. Sąd wydał korzystny wyrok po 4 latach i 3 miesiącach. W międzyczasie rozpoczął swoją działalność w ramach Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”, pełniąc po pewnym czasie funkcje w jego Zarządzie Krajowym (obecnie sekretarza Zarządu Krajowego). Od 2005 roku pracował początkowo jako radca, a później dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Od 2010 roku, przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Prezydium OPZZ i Rady OPZZ. Delegatem na VII, VIII i IX Kongres OPZZ.

Z ramienia OPZZ pełnił funkcję członka Zespołu ds. Międzynarodowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a po utworzeniu Rady Dialogu Społecznego wchodził w skład Zespołu ds. Międzynarodowych RDS. Był także ekspertem OPZZ w Grupie Roboczej RDS ds. europejskiego dialogu społecznego. W latach 2006-2016 pełnił funkcję zastępcy członka Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych; od 2006 roku jest zastępcą członka Rady Administracyjnej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Wielokrotnie wchodził w skład delegacji polskich pracowników na sesje Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie. W 2016 roku pełnił funkcję zastępcy, w 2017 roku zastępcy delegata strony pracowników kolejno na 105 i 106 sesji MKP, a w 2013 roku delegata na IX Europejskie Regionalne Spotkanie MOP w Oslo. Dodatkowo z powodzeniem reprezentował OPZZ na kilkudziesięciu konferencjach, seminariach, debatach oraz posiedzeniach w kraju i za granicą. Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W 2008 roku obronił na Uniwersytecie Warszawskim rozprawę doktorską pt. „Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym”, w której przedstawił model tworzenia się związków zawodowych. W oparciu o te badania w 2010 roku została wydana książka pod tym samym tytułem. Pracę na rzecz OPZZ łączył z pracą naukową w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; jest członkiem Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych, raportów i opinii. Główne zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu procesów charakterystycznych dla zbiorowych stosunków pracy, także w kontekście europejskim. Co istotne, to umiejętność łączenia - przez cały okres działalności naukowej - obowiązków naukowo-dydaktycznych z ich praktycznym zastosowaniem. W szczególności skupia się na roli związków zawodowych, traktując je jako kluczowy element nowoczesnego państwa demokratycznego, propagując ich znaczenie w środowisku akademickim i przeciwstawiając się jednocześnie negatywnym stereotypom na ich temat w opinii publicznej. Związkom zawodowym (w szczególności OPZZ) przybliża dorobek nauk społecznych w zakresie badań nad zbiorowymi stosunkami pracy w Polsce.

Urodził się i mieszka w Warszawie. Jest żonaty, ma syna i córkę.


Odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Przemysł” oraz „Transport”.


Zakres kompetencji Wiceprzewodniczącego OPZZ od dnia 1 lipca 2018 

 • Gospodarka i finanse w tym:
  • Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie oraz ewaluacja projektów i innych przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich i innych, w których uczestniczy OPZZ.
  • Zagadnienia związane ze statystyką publiczną.
  • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.
  • kształtowanie wynagrodzeń w tym w państwowej sferze budżetowej oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także świadczeń socjalnych,
  • polityka przemysłowa państwa w tym sektorowe programy gospodarcze, przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja; sprawy dotyczące majątku państwowego w podmiotach gospodarczych,
 • budżet państwa, polityka podatkowa i celna,
 • polityka rolna i ochrona środowiska,
 • polityka regionalna.


KONTAKT

Telefon: [22] 551 55 06

e-mail: ostrowski@opzz.org.pl