StrukturaPrzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Urodzony w 1956 roku. Przygotowanie techniczne – obróbka skrawaniem, wykształcenie wyższe – magister nauk politycznych, podyplomowe studium menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował zawodowo m.in. jako wychowawca młodzieży OHP, następnie jako główny mechanik, kierownik działu mechanicznego, współzarządzał wieloma przedsiębiorstwami. Przewodniczący struktur terenowych OPZZ. Ukończył wiele kursów, m. in. kurs dla trenerów z zakresu ubezpieczeń społecznych, kurs nadzoru właścicielskiego, szkolenie pedagogiczne dla wykładowców i instruktorów. W latach 1997-2004 wiceprzewodniczący OPZZ, a od kwietnia 2004 roku do chwili obecnej przewodniczący OPZZ. W okresie pracy zawodowej pełnił wiele funkcji społecznych. Był m. in. radnym samorządu terytorialnego, wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, członkiem Rady Nadzorczej Oddziału ZUS, członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka Studiów i Kształcenia Zawodowego. Jako przewodniczący OPZZ w 2004 roku zostaje powołany na funkcję wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jest członkiem międzynarodowych organizacji związkowych EKZZ i MKZZ. Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej i gospodarczej.


Odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Branżą OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”


Zakres kompetencji Przewodniczącego OPZZ od dnia 1 lipca 2018 

 • Wykonywanie obowiązków określonych w Statucie OPZZ i Regulaminach OPZZ
 • Organizacja pracy OPZZ w tym kierownictwa, Prezydium i Rady OPZZ.
 • Nadzór nad działalnością Biura OPZZw szczególności zagadnień prawnych i międzynarodowych oraz gospodarowania majątkiem OPZZ.
 • Dialog społeczny w tym organizacja prac związanych z udziałem OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego.
 • Reprezentowanie OPZZ na zewnątrz w szczególności współpraca z Prezydentem RP, władzami ustawodawczymi, wykonawczymi, sądowniczymi, partiami politycznymi, organizacjami pracodawców i pracowników oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Współpraca międzynarodowa w tym koordynacja zagadnień związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz udziału OPZZ w pracach Międzynarodowej i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Związkowej Grupy Wyszehradzkiej i Związkowej Sieci Morza Bałtyckiego BASTUN.
 • Nadzór nad realizacją uchwał organów statutowych OPZZ
 • Delegowanie przedstawicieli OPZZ do składów komisji, rad, zespołów i komitetów.


KONTAKT

Telefon: [22] 551 55 00

e-mail: guz@opzz.org.pl 


Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne na kierunku matematyka i informatyka nauczycielska. W swojej zawodowej karierze pełnił zarówno rolę pracownika jak i pracodawcy. Był nauczycielem i dyrektorem szkoły. Sprawował także kierownicze funkcje w administracji państwowej.

We wszystkich miejscach pracy dał się poznać jako bardzo dobry kolega dbający o właściwą atmosferę pracy oraz sprawny i kompetentny organizator. W swoim zawodowym życiorysie ma też udany epizod w działalności biznesowej, która dostarczała mu wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania firmą, dokonywania analiz finansowych oraz stosowania prawa gospodarczego.

Posiada duże doświadczenie w działalności związkowej. W Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego należy od 1978 roku, przeszedł wszystkie szczeble organizacyjne od Prezesa Ogniska, poprzez Prezesa Oddziału i Okręgu do członka Prezydium Zarządu Głównego. W tej działalności dał się poznać jako człowiek wrażliwy na ludzkie problemy, konsekwentnie zabiegający o realizację programu i idei związków zawodowych. Był organizatorem i uczestnikiem wielu akcji protestacyjnych. Dał się też poznać jako sprawny negocjator zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Posiada dużą umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę, a zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami chętnie dzieli się z innymi. Był organizatorem i prowadzącym na wielu szkoleniach. Przygotował liczne publikacje do prasy, występował w mediach.

W strukturach OPZZ pełni funkcje od 1994 roku. Między innymi jako członek Rady OPZZ, a w kadencji 2002-2006 członek Prezydium OPZZ. VIII Kongres OPZZ to już szósty, w którym brał udział.

Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał między innymi: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż za zasługi dla ZHP, Złotą Honorową odznakę ZMW, Złotą Odznakę ZNP.


Odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Oświata i Nauka” oraz „Usługi Publiczne”.


Zakres kompetencji Wiceprzewodniczącego OPZZ od dnia 1 lipca 2018 

 • Uwarunkowania demograficzne, zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu, oraz polityka senioralna i migracyjna.
 • System ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).
 • Pomoc społeczna i zabezpieczenie społeczne, w tym minimum socjalne i kryteria dochodowe.
 • Ochrona zdrowia w tym zatrudnienie, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 • Zagadnienia związane z działalnością państwowej i samorządowej sfery budżetowej, w tym sprawy nauki, oświaty w tym szkolnictwa zawodowego oraz kultury.
 • Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym działalność społecznej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.


KONTAKT

Telefon: [22] 551 55 10

e-mail: radzikowski@opzz.org.pl 


 

Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Urodziła się 15 listopada 1968 roku w Bolesławcu. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Z zawodu Specjalista ds. organizacji badań i analiz medycznych. Prowadziła nadzór nad realizacją badań profilaktycznych. Analizę dokumentów określających warunki pracy.Analizę wyników badań wykonywanych podczas badań profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych w narażeniu na czynniki szkodliwe dla zdrowia, wszystkich grup zawodowych z kopalń, hut, zakładów pracujących na rzecz KGHM: górników, hutników, kolejarzy, pracowników transportu kołowego, pracowników produkcyjnych, służby zdrowia, ochrony, przemysłu spożywczego, itp.

Od 24 lat prowadzi aktywną działalność związkową. Członek komitetu założycielskiego Związku Zawodowego w macierzystym zakładzie pracy. W latach 2005 – 2007 wiceprzewodnicząca ZZPPM przy MCZ S.A. Od 2007 roku przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji ZZPPM przy MCZ S.A. Od 2013 roku wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego skupiającego w swoich strukturach 28 zakładowych organizacji działający zarówno w KGHM jak i spółkach grupy Kapitałowej oraz firmach zewnętrznych działających w otoczeniu przemysłu miedziowego. Od 2010 roku członek Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. Członek Rady i Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Współtwórczyni Układu Zbiorowego Pracy w MCZ. Inicjatorka wielu zmian mających na celu poprawę warunków zatrudnienia. Sprawowała nadzór nad przestrzeganiem zapisów UZP.

W swojej działalności przeprowadzała trzy spory zbiorowe, które zakończyły się spisaniem porozumień podnoszących płace oraz zwiększających zakres pracowniczych świadczeń socjalnych. Nastawiona na dialog, otwarta, komunikatywna, nie bojąca się wyrażać własnych poglądów i podejmująca dyskusję na ten temat.

Prywatnie interesuje się turystyką górską oraz literaturą.


Odpowiedzialna za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Górnictwo i Energetyka” oraz „Budownictwo”.


Zakres kompetencji Wiceprzewodniczącej OPZZ od dnia 1 lipca 2018 

 • Organizacja posiedzeń organów statutowych OPZZ.
 • Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania struktur branżowych i terytorialnych OPZZ w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów (regulaminów i uchwał) regulujących działalność tych struktur.
 • Udział przedstawicieli OPZZ w organach przedstawicielskich na szczeblu lokalnym.
 • Polityka medialna OPZZ i informacja wewnątrzzwiązkowa.
 • Zagadnienia dotyczące reprezentatywności OPZZ i członkostwa w OPZZ oraz przyznawania odznaczeń i wyróżnień.
 • Promowanie rewitalizacji związków zawodowych, metod organizowania pracowników wśród organizacji członkowskich OPZZ oraz wsparcie merytoryczne podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych na organizowanie pracowników w związkach zawodowych i zwiększanie ich potencjału.
 • Organizacja manifestacji, pikiet, wieców, akcji protestacyjnych, uroczystości jubileuszowych itp. oraz imprez turystyczno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych przy udziale OPZZ.
 • Statystyka związkowa.
 • Wdrażanie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) w organizacjach członkowskich OPZZ.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.


KONTAKT

Telefon: [22] 551 55 16

e-mail: popielarz@opzz.org.pl 

 

Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Do związków zawodowych przystąpił w 2001 roku, mając 24 lata. Po 1,5 roku pracy, jako szeregowy pracownik ds. sprzedaży, współtworzył organizację związkową OPZZ „Konfederacja Pracy” w jednym z warszawskich marketów budowlanych. Zwolniony z pracy za działalność związkową po zaledwie 10 dniach od utworzenia związku zawodowego. Sąd wydał korzystny wyrok po 4 latach i 3 miesiącach. W międzyczasie rozpoczął swoją działalność w ramach Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”, pełniąc po pewnym czasie funkcje w jego Zarządzie Krajowym (obecnie sekretarza Zarządu Krajowego). Od 2005 roku pracował początkowo jako radca, a później dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Od 2010 roku, przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Prezydium OPZZ i Rady OPZZ. Delegatem na VII, VIII i IX Kongres OPZZ.

Z ramienia OPZZ pełnił funkcję członka Zespołu ds. Międzynarodowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a po utworzeniu Rady Dialogu Społecznego wchodził w skład Zespołu ds. Międzynarodowych RDS. Był także ekspertem OPZZ w Grupie Roboczej RDS ds. europejskiego dialogu społecznego. W latach 2006-2016 pełnił funkcję zastępcy członka Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych; od 2006 roku jest zastępcą członka Rady Administracyjnej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Wielokrotnie wchodził w skład delegacji polskich pracowników na sesje Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie. W 2016 roku pełnił funkcję zastępcy, w 2017 roku zastępcy delegata strony pracowników kolejno na 105 i 106 sesji MKP, a w 2013 roku delegata na IX Europejskie Regionalne Spotkanie MOP w Oslo. Dodatkowo z powodzeniem reprezentował OPZZ na kilkudziesięciu konferencjach, seminariach, debatach oraz posiedzeniach w kraju i za granicą. Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W 2008 roku obronił na Uniwersytecie Warszawskim rozprawę doktorską pt. „Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym”, w której przedstawił model tworzenia się związków zawodowych. W oparciu o te badania w 2010 roku została wydana książka pod tym samym tytułem. Pracę na rzecz OPZZ łączył z pracą naukową w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; jest członkiem Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych, raportów i opinii. Główne zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu procesów charakterystycznych dla zbiorowych stosunków pracy, także w kontekście europejskim. Co istotne, to umiejętność łączenia - przez cały okres działalności naukowej - obowiązków naukowo-dydaktycznych z ich praktycznym zastosowaniem. W szczególności skupia się na roli związków zawodowych, traktując je jako kluczowy element nowoczesnego państwa demokratycznego, propagując ich znaczenie w środowisku akademickim i przeciwstawiając się jednocześnie negatywnym stereotypom na ich temat w opinii publicznej. Związkom zawodowym (w szczególności OPZZ) przybliża dorobek nauk społecznych w zakresie badań nad zbiorowymi stosunkami pracy w Polsce.

Urodził się i mieszka w Warszawie. Jest żonaty, ma syna i córkę.


Odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Branżami OPZZ „Przemysł” oraz „Transport”.


Zakres kompetencji Wiceprzewodniczącego OPZZ od dnia 1 lipca 2018 

 • Gospodarka i finanse w tym:
  • Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie oraz ewaluacja projektów i innych przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich i innych, w których uczestniczy OPZZ.
  • Zagadnienia związane ze statystyką publiczną.
  • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.
  • kształtowanie wynagrodzeń w tym w państwowej sferze budżetowej oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także świadczeń socjalnych,
  • polityka przemysłowa państwa w tym sektorowe programy gospodarcze, przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja; sprawy dotyczące majątku państwowego w podmiotach gospodarczych,
 • budżet państwa, polityka podatkowa i celna,
 • polityka rolna i ochrona środowiska,
 • polityka regionalna.


KONTAKT

Telefon: [22] 551 55 06

e-mail: ostrowski@opzz.org.pl