Analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu opiniowania projektu ustawy przez RDS, wzbudziła zastrzeżenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy, co do dochowania standardów procesu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącej zniesienia górnego limitu składek płaconych na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Dlatego też, Prezydent skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

Projekt, o tak zasadniczym znaczeniu społeczno-gospodarczym nie może być procedowany z naruszeniem podstawowych standardów konsultacji społecznych. Dlatego też przedstawiciele OPZZ będący członkami zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych poparli wspólne stanowisko partnerów społecznych dot. sposobu procedowania nowelizacji ustawy. Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ i członek Rady Dialogu Społecznego podkreśla jednak, że zaproponowana zasada zniesienia ograniczenia wysokości wynagrodzenia, od których płacona jest składka na ubezpieczenie społeczne jest krokiem w dobrym kierunku. „System wymaga kompleksowych zmian. Wszystkie dochody z pracy powinny być opodatkowane i objęte ubezpieczeniami społecznymi. Nie rodzaj umowy i nie wysokość wynagrodzenia powinna decydować o tym czy ktoś płaci składki. Jednak sposób procedowania ustawy jest nie do przyjęcia.” – uzasadnia Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ i członek zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych.

Przedstawiciele OPZZ w RDS liczą na to, że kolejna debata dotycząca tej ustawy odbędzie się zachowaniem wszelkich standardów i poszanowania zasad dialogu społecznego. W innym przypadku Rada Dialogu Społecznego może podzielić los Komisji Trójstronnej ds. społeczno- gospodarczych.

AS