W CPS Dialog 4 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.Zespół dyskutował o projekcie budżetu państwa na rok 2019 w celu ewentualnego wypracowania wspólnego stanowiska związków zawodowych i organizacji pracodawców RDS w sprawie tego projektu. Zgodnie bowiem z ustawą o RDS, partnerzy społeczni mają prawo zająć wspólne stanowisko w tej sprawie. Na posiedzeniu, Zespołu, z uwagi rozbieżności między stronami RDS w ocenie projektu budżetu państwa na rok 2019 oraz ich postulatów dotyczących projektu budżetu, nie doszło jednak do ustalenia wspólnego stanowiska w zakresie tego rządowego dokumentu. Zarówno organizacje pracodawców, jak i organizacje związkowe prezentowały odmienne wnioski i postulaty dotyczące projektu budżetu na 2017 r. , choć warto także podkreślić, że były oceny dotyczące projektu łączące partnerów społecznych - choćby kwestia wydatków z funduszy celowych czy małe działania rządu w zakresie aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo. Tematy zasadnicze jednak, takie jak ocena zasadności i celu wydatków budżetowych, poziom wzrostu płac pracowników usług publicznych i wysokość płacy minimalnej w 2019 r. nie pozwoliły wypracować partnerom społecznym wspólnego stanowiska.

Strona rządowa podtrzymuje stanowisko w najważniejszych kwestiach: parametrów systemu podatkowego oraz w sprawie wskaźnika wzrostu płac w sferze budżetowej (102,3 proc.) oraz wysokości płacy minimalnej w kolejnym roku (2220 zł)a także wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Organizacje pracodawców obstają np. przy swojej propozycji płacy minimalnej na poziomie ustawowym. NSZZ Solidarność, z kolei wyraziła pogląd, że 2255 zł będzie wysokością płacy minimalnej, która pozwoli utrzymać jej relację do płacy przeciętnej, choć jeszcze w maju br. postulowała, aby płaca minimalna wynosiła w kolejnym roku 2278 zł, na wczorajszym posiedzeniu Zespołu przestawiła postulat wzrostu do 2255 zł. OPZZ niezmiennie prezentuje stanowisko, że dobra sytuacja gospodarcza i budżetowa pozwala na odmrożenie w 2019 r. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i wzrost wynagrodzeń o nie mniej niż 12,1%, w gospodarce narodowej płace powinny wzrosnąć o nie mniej niż 9,5% a płaca minimalna wynieść 50% płacy przeciętnej, czyli 2383 zł.

OPZZ na posiedzeniu reprezentował Roman Piotrowski,członek Prezydium OPZZ i przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce oraz wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski i Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ. Wiceprzewodniczący OPZZ, przedstawiając stanowisko OPZZ w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2019 r., zwrócił w pierwszej kolejności uwagę na aspekt formalny konsultacji projektu ustawy budżetowej a także wyraził zaniepokojenie stanem dialogu społecznego w obszarze spraw mających wpływ na dochody i wydatki budżetowe oraz na pracowników i firmy które, jak wskazują publiczne informacje, prowadzone są poza RDS.Przedstawił ponadto ocenę treści projektu ustawy budżetowej na 2019 r., podkreślając postulaty OPZZ w obszarach polityki państwa takich jak m.in. system podatkowy oraz system wynagradzania pracowników, w tym wzrostu płac w sferze budżetowej realizującej usługi publiczne oraz wysokości płacy minimalnej w 2019 r. Przewodniczący Roman Piotrowski z kolei podkreślił niezbędność podwyżki płac pracowników usług publicznych oraz pełnego odmrożenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. OPZZ krytycznie odniósł się także do polityki rządu w zakresietakich funduszy celowych jak Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W trakcie posiedzenia Zespołu, strona rządowa zadeklarowała otwartość na dialog w sprawie projektu ustawy budżetowej oraz wsłuchiwanie się w postulaty partnerów społecznych. Mocno podkreślała jednak jednocześnie potrzebę przestrzegania stabilizującej reguły wydatkowej, która uniemożliwia w jej ocenie realizację postulatów innych niż zaplanował rząd.

Teraz, zgodnie z ustawą o RDS, prawo do wyrażenia opinii do projektu ustawy budżetowej na 2019 r., będą miały prawo wspólnie strony RDS, a jeśli się nie zdecydują na to,indywidualnie organizacje wchodzące w skład RDS.

(KP)