Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który działa w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju rozpatrzy w trakcie prac kwestie leżące w centrum zainteresowania związków zawodowych. Z takim postulatem wystąpiło OPZZ. Na ostatnim posiedzeniu członkowie Zespołu podjęli decyzję o powołaniu Grupy roboczej do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę. Grupa zajmie się omówieniem trzech obszarów kluczowych dla osób świadczących pracę tj.:

  • pracą przymusową w wymiarze prawno-karnym;
  • jakością i standardami zatrudniania cudzoziemców przez przedsiębiorstwa, w tym również przez agencje pośrednictwa pracy;
  • systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną (BHP) pracy jako narzędziem wdrażania zasad odpowiedzialności społecznej przedsiębiorców.

Zespół powierzył OPZZ kierowanie pracami Grupy w obszarze BHP.

W ramach Zespołu powołano także 4 inne Grupy robocze i jeden Zespół zadaniowy:

  • Grupę roboczą ds. uczelni wyższych,
  • Grupę roboczą ds. odpowiedzialnej konsumpcji,
  • Grupę roboczą ds. CSR w administracji,
  • Grupę roboczą ds. ekorozwój,
  • Zespół zadaniowy ds. innowacji w CSR.

W pracach Zespołu uczestniczy Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)