Zespół doraźny Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju omówił w dniu 22 marca 2019 r. Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), której celem jest podniesienie konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego oraz poprawa dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw w Polsce poprzez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej. SRRK zawiera 60 działań, które są odpowiedzią na bariery rozwoju rynku kapitałowego. Zgodnie z postulatem SOR dotyczącym promowania korzystania z programów akcji pracowniczych, w SRRK przewiduje się m.in. zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych do określonej wysokości. Ministerstwo Finansów planuje także wprowadzić obligacje rozwojowe, które pozwolą na stworzenie alternatywnego źródła finansowania infrastruktury regionalnej i ogólnokrajowej. Resort rozważy też wprowadzenie preferencji podatkowych dla tego typu obligacji.

W drugiej części obrad omówiono aktualizację programu rozwoju pn. Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS) do 2025 r. Dyskusja dotyczyła także Planu dla 5G w Polsce. Głównym celem NPS jest zapewnienie rozwoju sieci i infrastruktury szerokopasmowej. NPS wraz z Planem dla 5G w Polsce tworzą strukturę wzajemnie uzupełniających się dokumentów poświęconych w całości zagadnieniom rozwoju sieci szerokopasmowych w kraju.

W pracach Zespołu problemowego OPZZ reprezentują: Aleksander Motyka, przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)