19 września br. odbyło się posiedzenie Grupy roboczej ds. Semestru Europejskiego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Grupa przedyskutowała projekt stanowiska EKZZ określającego priorytety, które według organizacji Komisja Europejska powinna uwzględnić w kolejnym Semestrze Europejskim- procesie zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej. Takie priorytety działań dla UE i poszczególnych państw członkowskich KE ustala corocznie w dokumencie pod tytułem Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego. W dokumencie tym KE rzedstawia bieżącą i prognozowaną sytuację gospodarczą w UE oraz określa cele polityki realizowanej w kolejnym roku. Stad ważne jest, aby partnerzy społeczni już na etapie przygoto

,

wywania tego dokumentu przedstawili oczekiwania co do przyszłej polityki gospodarczej w UE.

W ocenie EKZZ, priorytetem UE powinny być działania na rzecz wzrostu płac. Ocena obecnej sytuacji gospodarczej pozwalaEKZZ wskazać, że nie jest to czas, aby uznać gospodarkę Unii Europejskiej za stabilną i cieszącą się dobrymi czasami. Nadszedł czas na reorganizację inwestycji i reform na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych. W szczególności systemy opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej stanowią źródło ogromnego zaniepokojenia i cierpienia dla rosnącej części populacji UE i wymagają natychmiastowego działania.

Na poziomie UE realizacja Europejskiego Filara jest wspierana głównie przez europejskie fundusze socjalne. UE musi wnieść wkład w dodatkowe zasoby, które zwiększają możliwości państw członkowskich w zakresie planowania inwestycji i reform dla rzeczywistych korzyści pracowników i ich rodzin.

Większe inwestycje i bardziej dynamiczne tendencje płacowe powinny wzmacniać wewnętrzny popyt i gwarantować trwały wzrost gospodarczy i sprawiedliwsze zmiany w zatrudnieniu. Konieczne jest ustanowienie partnerstwa na rzecz konwergencji płac i rokowań zbiorowych, aby wzmocnić wymiar społeczny rynku wewnętrznego, którego głównym celem jest likwidacja luk, zwłaszcza między regionami geograficznymi a mężczyznami i kobietami.

EKZZ stwierdza, że Europejski semestr powinien przedstawiać plan dotyczący wysokiej jakości miejsc pracy. Odzyskiwanie zasobów i jakość pracy powinny stanowić centralny element semestru 2019 r. Musi ona zapewnić pełne uczestnictwo kobiet, młodzieży, migrantów i wszystkich kategorii, które są obecnie niedostatecznie reprezentowane na rynku pracy.

W dziedzinie ochrony socjalnej następny Semestr, realizując wszystkie cele Europejskiego Filara Spraw Socjalnych, powinien ściśle monitorować sytuację emerytur, aby zrównoważyć wpływ Paktu stabilności i wzrostu na adekwatność dochodów emerytów.

Powyższe priorytety zostały przez EKZZ szczegółowo omówione w stanowisku, które będzie następnie podstawą do dialogu tej organizacji z Komisją Europejską.

(KP)