W Brukseli odbyło się drugie Grupy roboczej posiedzenie ds. Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Grupa robocza działa w ramach Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych a jej celem jest m.in. wsparcie tej organizacji w obszarze Agendy ONZ do 2030 roku poprzez udział w konsultacjach dokumentów i wymianę doświadczeń.

Grupa robocza dokonała przeglądu postępów krajów w realizacji celów Agendy 2030. Członkowie Grupy przedstawili działania rządów oraz swoich organizacji na rzecz wypełnienia celów zrównoważonego rozwojuAgendy 2030. Jak wynika z dyskusji, zaangażowanie poszczególnych państw oraz działających w nich organizacji z sektora pozarządowego jest zróżnicowane. Z jednej strony, takie kraje jak Szwecja, Norwegia, Dania podchodzą do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w sposób systemowy i przekładają ogólne zapisy Rezolucji ONZ na konkretne inicjatywy z mierzalnymi wskaźnikami. Takie podejście rekomendowane jest także przez te państwa w działaniach EKZZ jako dające większe zrozumienie społeczne, w jaki sposób cele Agendy 2030 można przełożyć na postulaty, działania a w rezultacie efekt docelowy (np. godną pracę, cel klimatyczny). Dania na przykład zdecydowała się co roku przedstawiać ONZ raport na temat postępów realizacji Agendy 2030, choć nie jest to obowiązkowe, co wskazuje na silne zaangażowanie kraju w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Związki zawodowe tworzą także własne opracowania zawierające ocenę postępów rządowych działań i wizję realizacji celów Agendy. Prowadzą też szkolenia na temat Agendy 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju, choć jak na razie zainteresowanie nimi nie jest duże. Związki zawodowe z tych krajów nadal jednak widzą potencjał wzrostu zaangażowania rządów tych państw w realizację celów zrównoważonego rozwoju a także wzrostu roli ich własnych organizacji w ustalaniu działań w tym zakresie. Pokazuje to wysokie ambicje w obszarze realizacji Agendy 2030 w tych krajach. Z drugiej strony, przedstawiciele związków zawodowych z takich państw takich jak Polska, Węgry czy Irlandia oceniają zaangażowanie rządów swoich państw w realizację celów zrównoważonego rozwoju jako niskie. Rola związków zawodowych w ustalaniu działań państwa na rzecz realizacji Agendy 2030 jest w tych krajach również daleko niewystarczająca. Stwarza to ryzyko braku spójności w rozwoju państw Unii Europejskiej pod względem celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ.

Grupa robocza dyskutowała ponadto o stopniu zaangażowania organizacji pracodawców oraz przedsiębiorców w realizację Agendy 2030. Okazuje się, że w wielu krajach organizacje pracodawców nie są aktywne w obszarze celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Tym bardziej znaczące jest podpisane na poziomie europejskim wspólnego stanowiska EKZZ i europejskich organizacji pracodawców dotyczącego Agendy 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju w październiku 2018 r. Z kolei przedsiębiorcy, którzy w swoją działalność biznesową wpisują cele zrównoważonego rozwoju to często duże firmy i korporacje łączące elementy Agendy 2030 ONZ z inicjatywami w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).

W drugiej części posiedzenia, rozpatrywano temat finansowania działań na rzecz realizacji Agendy 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju. To istotne, ponieważ w UE toczą się obecnie prace Komisji Europejskiej nad kolejnym budżetem unijnym. Wypełnienie celów zrównoważonego rozwoju wymaga dużych nakładów finansowych, choćby cel związany z ochroną klimatu uwidacznia potrzebę wysokich inwestycji. Rozmawiano zatem, jak włączyć cele zrównoważonego rozwoju ONZ w planowanie budżetu UE tak, by osiągnąć odpowiednią synergię. Dodatkowo, ważne jest zwiększenie udziału inwestycji prywatnych, które byłyby zgodne z celami zrównoważonego rozwoju. Przy czym istotna jest transparentność między źródłem finansowania: publicznych i prywatnym.

Ponadto, posiedzenie Grupy roboczej było okazją do wymiany poglądów na temat sposobów zwiększenia świadomości społecznej, w tym pracowniczej, o celach zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. Wskazano, że warto aby EKZZ domagał się od instytucji unijnych spójności działań na rzecz realizacji Agendy 2030 z aktywnością w ramach prac w obszarze Semestru Europejskiego, budżetu unijnego oraz w Międzynarodowej Organizacji Pracy, w której pracuje się m.in. nad dokumentem Przyszłość pracy. Na koniec omówiono dalszy harmonogram działań EKZZ w obszarze Agendy 2030 w następnych miesiącach.

(KP)