Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych przygotowali Koncepcję nowego prawa zamówień publicznych. Dokument zawiera opis założeń i propozycji rozwiązań mających znaleźć się w nowym prawie, które autorzy Koncepcji chcą przedyskutować w ramach rozpoczętych właśnie konsultacji publicznych. Założeniem Koncepcji jest nie tylko przygotowanie nowych przepisówustawy prawo zamówień publicznych ale takie zorganizowanie systemu prawa zamówień, by przyczyniało się do realizacji strategicznych celów państwa (np. wzrostu innowacyjności, społecznych, środowiskowych) w ramach polityki zakupowej państwa.

Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego przekazała stronie rządowej rekomendacje do nowego prawa zamówień publicznych, które wypracowane zostały na doraźnym Zespole ds. zamówień publicznych RDS. Z rekomendacjami strony społecznej RDS i Koncepcją można zapoznać się poniżej. Z punktu widzenia związków zawodowych nowe prawo zamówień publicznych powinno stanowić ramę do efektywnego wydawania środków publicznych, z poszanowaniem prawa, w tym prawa pracy i służyć realizacji celów społecznie użytecznych, w szczególności polityki społecznej i ochrony środowiska, a także zwiększać rolę społecznej odpowiedzialności biznesu w gospodarce. Pod tym kątem będziemy oceniać Koncepcję. Ewentualne uwagi do dokumentu Ministerstwa i UZP można przekazywać na adres: jan.guz@opzz.org.pl.

(KP)