OPZZ przedłożyło w kwietniu br. szczegółowe uwagi do projektu Raportu na temat postępów realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ 2030. W ostatnich dniach otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie, skierowaną do organizacji przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcina Ociepę. Niestety, odpowiedź Ministerstwa nie odpowiada precyzyjnie na kwestie podniesione w opinii OPZZ.

Przypomnijmy, że Raport powstaje dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach dobrowolnych przeglądów realizacji Agendy 2030 a za jego przygotowanie odpowiedzialne jest właśnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zakres Agendy 2030 i jej 17 celów rozwojowych, jest bliski celom działania związków zawodowych. Agenda ONZ dotyczy bowiem m.in. walki z ubóstwem, o godną pracę, zwiększenie równości, zdrowie obywateli i czyste środowisko. Dlatego OPZZ zaangażował się w prace na Raportem dla ONZ: dwukrotnie przedkładał uwagi do projektu dokumentu na etapie prac roboczych, przekazał też oficjalną opinię w ramach konsultacji publicznych.

OPZZ zgłosił w swojej opinii dwojakiego rodzaju zastrzeżenia – do treści projektu Raportu, który w niektórych fragmentach rozmijał się z oceną OPZZ na temat sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce, oraz naszą wizją zadań do realizacji na rzecz wypełnienia Agendy a także do trybu prac nad Raportem. W ramach Ministerstwa działa bowiem Zespół, którego celem było między innymi opracowanie Raportu (OPZZ jest członkiem tego Zespołu). Zgodnie z Regulaminem Zespołu, ma on podejmować decyzje na zasadzie konsensusu a w przypadku jego nieosiągnięcia, przewodniczący Zespołu może zarządzić głosowanie, wówczas decyzje przesądzane mają zostać zwykłą większością głosów. Na etapie prac Zespołu były zgłaszane uwagi do projektu Raportu, nie osiągnięto więc konsensusu co do jego treści. Mimo to, nie zarządzono głosowania nad projektem Raportu, za to przekazano go autonomiczną decyzją Ministerstwa do konsultacji publicznych. To właśnie brak formalnej decyzji Zespołu co do treści Raportu wzbudził zastrzeżenia OPZZ w zakresie trybu prac nad projektem Raportu.

Niestety w piśmie Ministerstwa nie zostały przedstawione wyjaśnienia co do formalnych aspektów prac Zespołu i realizacji trybu prac nad projektem Raportu. Ministerstwo uznało, że uzgodniło zapisy projektu Raportu za pomocą poczty elektronicznej, uwzględniło zdecydowaną większość uwag bądź indywidualnie wyjaśniło swoje stanowisku i dlatego przekazało projekt Raportu do konsultacji publicznych. Nie mamy zatem informacji o stanowisku Ministerstwa w sprawie trybu prac Zespołu nad dokumentem i dlaczego mimo braku konsensusu co do treści projektu Raportu nie zwołano posiedzenia Zespołu z formalnym głosowaniem nad dokumentem, by dopiero na tej podstawie przedłożyć tak przyjęty dokument do konsultacji publicznych. Takżew zakresie uwag do treści projektu Raportu, w piśmie Ministerstwa nie zawarto deklaracji przyjęcia kluczowych postulatów OPZZ w zakresie godnej pracy, walki z ubóstwem, ochrony zdrowia i polityki klimatycznej. Ministerstwo podziękowało jednak OPZZ za zaangażowanie w prace nad projektem Raportu podkreślając, że nasze uwagi wpłynęły na korekty projektu Raportu.

(KP)