OPZZ w dniu 13 września br. przedłożyło Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego oraz Minister Finansów negatywną opinię w sprawie wstępnego projektu ustawy budżetowej na rok 2019.

Jak informowaliśmy, w RDS odbyły się rozmowy na temat projektu ustawy budżetowej, jednak stronom Rady nie udało się dojść do porozumienia w sprawie opinii na temat tego projektu. Także w ramach strony związkowej RDS, istniały rozbieżne postulaty dotyczące przyszłorocznej ustawy budżetowej np. OPZZ zgłaszało postulat wyższego wzrostu płacy minimalnej na 2019 r. i pełnego odmrożenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych. Stąd, OPZZ przygotowało własną ocenę rządowego planu dochodów i wydatków na kolejny rok. Przedłożenie stronie rządowej przez OPZZ opinii poprzedziło posiedzenie Prezydium OPZZ w tej sprawie.

Wstępny projekt ustawy projekt ustawy budżetowej na rok 2019 został przez OPZZ oceniony negatywnie jako nie sprzyjający realnej poprawie sytuacji pracowników w kolejnym roku. Uznaliśmy, że zaplanowana przez rząd, poprzez wstępny projekt, polityka w obszarze systemu wynagradzania pracowników i systemu podatkowego a także polityka wydatkowa nie będą prowadzić do wzrostu dobrobytu obywateli. Uznaliśmy też, że realizacja tak przygotowanego wstępnego projektu budżetu nie będzie sprzyjać realizacji zarówno rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jak i Agendy ONZ 2030 oraz jej Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Założenia wstępnego projektu ustawy w obszarze wynagradzania pracowników spowodowały, że OPZZ odrzuciło - z uwagi na nie poprawiające realnie sytuacji pracujących - propozycje rządu, aby w 2019 r.:

  • przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 5,6%,
  • wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej wynosił 102,3%,
  • minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 7,1%, do wysokości 2250 zł a minimalna stawka godzinowa wyniosła 14,70 zł,
  • wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wzrósł o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2018 roku, zwiększony 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2018.

OPZZ przedstawiło jednocześnie w opinii postulat, aby w 2019 r.:

  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosił nie mniej niż 9,5%,
  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosił nie mniej niż 12,1%,
  • wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosił nie mniej niż 13,5%, aby płaca minimalna osiągnęła poziom 50% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli wynosiła nie mniej niż 2383 zł a stawka godzinowa wynosiła 15,50 zł,
  • wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosił nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2018 roku, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2018.

W opinii do wstępnego projektu budżetu, OPZZ upomniał się o wzrost wynagrodzeń pracowników, w tym osób najmniej zarabiających. Wnioskowaliśmy zatem o wzrost minimalnego wynagrodzenia do wysokości 50% płacy przeciętnej. Zaapelowaliśmy o zmianę polityki wynagradzania pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, w tym o wyższy wzrost wynagrodzeń m.in. pracowników ZUS, nauczycieli oraz podniesienie wynagrodzeń pracujących w ochronie zdrowia. Zgłosiliśmy także postulat wyższego wzrostu emerytur i rent. Powyższe wnioski OPZZ są uzasadnione zarówno prognozowanym wzrostem gospodarczym w kolejnym roku jak i dobrą sytuacją budżetu państwa i kondycją przedsiębiorstw, które wykazują zyski i oszczędności.

OPZZ zgłosił także szereg krytycznych uwag do decyzji rządu w obszarze systemu podatkowego. Kierując się Programem OPZZ na lata 2018-2022 zgłosiliśmy postulaty reformy tego systemu, zwłaszcza podatku PIT.

Przedstawiliśmy ocenę prognoz makroekonomicznych oraz sytuację na rynku pracy, sygnalizując jednocześnie potrzebę działań rządu na rzecz zmniejszenia liczby osób biernych zawodowo oraz luki kompetencyjnej.

OPZZ szczegółowo oceniło także politykę wydatkową państwa. Krytycznie oceniliśmy wzrost wydatków na niektóre naczelne organy władzy państwowej i jednoczesny spadek wydatków na niektóre kluczowe dla społeczeństwa działy. Negatywnie oceniliśmy decyzję o realizacji z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zadań niezgodnych z celem jego powołania. Zgłosiliśmy wnioski o wzrost nakładów na Szkolnictwo Wyższe i Naukę, Państwową Inspekcję Pracy oraz na Ochronę zdrowia.

Ponadto, zaakcentowaliśmy w opinii ważność postulatu pełnego odmrożenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich grup zawodowych.

OPZZ odniosło się także do formalnego aspektu konsultacji przez stronę rządową tego dokumentu wskazując, że ustawa o RDS przewiduje tryb konsultacji na projektu ustawy budżetowej na kolejny rok a nie wstępnego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok. Wyraziliśmy także opinię na temat aktualnego stanu dialogu społecznego.

Osoby zainteresowane otrzymaniem opinii OPZZ proszone są o kontakt z Biurem OPZZ w Warszawie (e-mail: pietrzak@opzz.org.pl).

(KP)