Europejska Konfederacja Związków Zawodowych opracowała nowe narzędzie monitorowania realizacji Agendy ONZ 2030 i jej Celów zrównoważonego rozwoju. EKZZ przygotował tzw. tabelę wyników, czyli zestaw danych statystycznych, w celu analizy wdrażania przez państwa UE Celu 8 Agendy dotyczącego wzrostu gospodarczego i godnej pracy - w obszarze spraw pracowniczych. Państwa monitorując postępy realizacji Agendy, korzystają z danych Eurostat, jednak wybór wskaźników nie zawsze według związków zawodowych obrazuje precyzyjnie sytuację w obszarze Celu. Tak jest właśnie w przypadku Celu 8, gdzie dobrane wskaźniki w niewielkim stopniu opisują, czy mamy do czynienia w danym kraju z godną pracą i godziwym wynagradzaniem pracowników oraz jaka jest kondycja dialogu społecznego. Stąd istotność prac EKZZ, aby stworzyć wiarygodne (bazujące także na danych Eurostat oraz OECD) i porównywalny zestaw danych statystycznych, które będzie stanowić narzędzie monitorowania sytuacji w obszarze spraw pracowniczych. 18 września br. odbyło się w Madrycie drugie już posiedzenie robocze przedstawicieli organizacji członkowskich EKZZ, podczas którego ustalono wskaźniki monitorujące w zakresie Celu 8.Wskaźnikami tymi będą: udział płac w PKB; liczba pracowników objętych układami zbiorowymi pracy; liczba biednych pracujących; luka płacowa oraz wzrost wynagrodzeń w przemyśle. Stworzone narzędzie będzie teraz przedmiotem obrad Komitetu Wykonawczego EKZZ, które ostatecznie zatwierdzi możliwość jego wykorzystania w działalności związków zawodowych zrzeszonych w EKZZ.

(KP)