Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw zebrał się 17 grudnia br. na ostatnim w tym roku posiedzeniu, aby omówić stan prac poszczególnych grup roboczych powołanych podczas wrześniowego posiedzenia Zespołu. Na posiedzeniu tym powołano pięć grup roboczych:

  • Grupę roboczą ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju,
  • Grupę roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni,
  • Grupę roboczą ds. konsumenckich,
  • Grupę roboczą ds. odpowiedzialnej administracji,
  • Grupę roboczą ds. relacji z osobami świadczącymi pracę.

Celem grudniowego posiedzenia Zespołu było przedstawienie informacji, w jaki sposób grupy robocze zorganizowały prace nad przyjętymi zadaniami oraz jakie są postępy w realizacji powierzonych im zadań.

OPZZ w pracach Zespołu reprezentuje Norbert Kusiak, ekspert OPZZ, który jest również członkiem dwóch grup roboczych: Grupy roboczej ds. odpowiedzialnej administracji oraz Grupy roboczej do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę.

Grupa robocza ds. odpowiedzialnej administracji ma za zadanie stworzenie praktycznego przewodnika dla administracji rządowej i urzędów centralnych. Przewodnik ma stanowić zestaw wskazówek i dobrych praktyk dla administracji oraz inspirację dla praktycznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w codziennych praktykach urzędów. Grupa zajmuje się ponadto opracowaniem platformy informacyjnej zawierającej treści dotyczące budowania społecznej odpowiedzialności urzędów administracji państwowej.

Z kolei Grupa robocza do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę, która powstała m.in z inicjatywy OPZZ, ma za zadanie wypracować, w ramach trzech zespołów zadaniowych, rekomendacje dotyczące zmian legislacyjnych w zakresie pracy przymusowej, opracować narzędzia dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem pracy przymusowej w łańcuchach dostaw oraz przygotować przewodnik CSR dla pracowników i pracodawców dotyczący kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Koordynację prac nad przygotowaniem przewodnika CSR powierzono OPZZ. W trakcie posiedzenia Zespołu Norbert Kusiak, koordynator Zespołu zadaniowego ds. rozwijania koncepcji CSR w ramach polityki BHP firm przedstawił dotychczas podjęte przez Zespół działania na rzecz opracowania przewodnika oraz przebieg dyskusji, która miała miejsce w trakcie posiedzeń Zespołu. Zgodnie z przyjętym założeniem przewodnik ma wpłynąć na zmianę postaw pracowników i pracodawców na postawy probezpieczne, poprzez podnoszenie ich świadomości oraz dostarczanie wiedzy o zagrożeniach w miejscu pracy i sposobach ich ograniczania, jak również zaprezentować dotychczasowe działania firm w zakresie CSR. Zespół ma wypracować także listę dobrych praktyk w celu uświadomienia przedsiębiorcom i pracownikom, że odpowiedzialne podejście do respektowania przepisów BHP w zakresie zagadnień psychospołecznych poprawia środowisko pracy i podnosi jakość społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kolejnym punktem porządku obrad zespołu był realizacja Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Tematyka ta była również przedmiotem 7. Forum ONZ dotyczącego problematyki biznesu i praw człowieka, które odbyło się w dniach 26-28 listopada 2018 r. w Genewie. Przedstawiciele rządów państw z całego świata oraz reprezentanci przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich dyskutowali nad wyzwaniami związanymi z zapewnieniem poszanowania praw człowieka w codziennych operacjach biznesowych. Wiele debat dotyczyło praw pracowniczych, w tym odpowiedzialności globalnych łańcuchów dostaw i zjawiska pracy przymusowej, co jest również przedmiotem prac Grupy roboczej do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę.

(nq)