Od dłuższego czasu realizacja konsultacji społecznych projektów aktów prawnych uległa pogorszeniu. Projekty uchwalane są w trybie poselskim, w ogóle bez przeprowadzenia konsultacji społecznych bądź projekty są wysyłane do partnerów społecznych ale nie określa się poprawnie, czyli zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, terminu na przedstawienie uwag dając im np. 1 dzień na wydanie opinii o projekcie. Zdarza się także, że projekt jest przekazywany tylko do niektórych, wybranych, partnerów społecznych. Inną z opcji jest kierowanie do partnerów społecznych projektu aktu prawnego i nie czekanie na upływ terminu wynikającego z ustawy o związkach zawodowych. Ekstremalnym przypadkiem było wysłanie do partnerów społecznych projektu pocztą tradycyjną i zanim list z projektem dotarł - jego uchwalenie przez Sejm RP. 

OPZZ wielokrotnie interweniował w ww. sprawach, również na forum Rady Dialogu Społecznego. Tym razem, OPZZ skierował do Premiera RP pismo w sprawie trybu procedowania projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (UD 443, tzw. ustawa okołobudżetowej na 2019 r.). To ważny dla pracowników projekt, ponieważ określa m.in. wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz sposób wydatkowania środków z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2019 r. W piśmie, OPZZ wyraził dezaprobatę w związku ze trybem procedowania projektu tej ustawy, ponieważ projekt został skierowany pod obrady Rady Ministrów, choć nie minęły terminy wynikające z trybów konsultacji społecznych określonych, m.in. w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Projekt przekazało Ministerstwo Finansów do OPZZ w dniu 28 września br. natomiast 16 października br. został on skierowany pod obrady Rady Ministrów. Tymczasem zgodnie z art. 19 ust. 2,termin na przedstawienie przez związki zawodowe opinii jest nie krótszy jednak niż 30 dni a w wyjątkowych przypadkach może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny, co wymaga jednak szczególnego uzasadnienia. Bieg terminu liczy się od dnia następującego po dniu doręczenia projektu wraz z pismem określającym termin przedstawienia opinii.

Strona rządowa skierowała zatem projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (UD 443) pod obrady Rady Ministrów, a następnie do Sejmu RP, bez uzyskania opinii partnerów społecznych w tej sprawie w terminach określonych w ww. ustawach. Tym samym, w ocenie OPZZ rząd naruszył zasady prowadzenia dialogu społecznego oraz nie zapewnił partnerom społecznym realnego udziału w konsultacjach społecznych projektu ustawy, który dotyczy kluczowych dla pracowników spraw. Przedmiotowe działania rządu w tej sprawie mogą mieć znaczenie z punktu widzenia konstytucyjności wydanych przepisów w związku z kontrolą przestrzegania przez ustawodawcę zasad dialogu społecznego.

OPZZ otrzymało odpowiedź na wystąpienie w tej sprawie do Premiera RP od Sekretarza Stanu i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michała Dworczyka, który przekazał pismo do Minister Finansów, Teresy Czerwińskiej, z prośbą o udzielenie odpowiedzi OPZZ i jednocześnie poinformowanie Kancelarii Premiera o treści tej odpowiedzi. OPZZ oczekuje zatem na stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu realizacji konsultacji społecznych tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2019.

(KP)