W dniu 22 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Stronę rządową reprezentowała Elżbieta Bojanowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Leszek Skiba i Tomasz Robaczyński, podsekretarze stanu w Ministerstwie Finansów.

W pierwszym punkcie porządku obrad rozpatrzono projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (tzw. projekt ustawy okołobudżetowej). OPZZ skrytykowało decyzję Rady Ministrów, aby przekazać projekt tej ustawy Sejmowi bez uzyskania opinii partnerów społecznych. Negatywnie odniosło się także do propozycji zamrożenia w 2019 r. wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie ustawowym z 2014 roku, co oznacza, że odpis będzie naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. (3278,14 zł) i wyniesie 1229,30 zł (wzrost o 43,64 zł, tj. o 3,7%). W ocenie OPZZ stan finansów publicznych oraz kondycja finansowa przedsiębiorstw pozwalają na pełne odmrożenie odpisu i ustalenie jego wysokości na poziomie 1526,25 zł (wzrost o 340,59 zł, tj. o 28,7%). Z naszą krytyką spotkały się ponadto rządowe propozycje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Następnie omówiono projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W dalszej części obrad dyskutowano na temat systemów kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i rozpoczęcia prac nad opracowaniem przez Zespół dla Rady Dialogu Społecznego nowej koncepcji ustalania wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego.

W posiedzeniu uczestniczył Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)