Zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych. OPZZ przedłożyło Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii, które wraz z Urzędem Zamówień Publicznych przygotowało projekt ustawy, opinię zawierającą ocenę projektu ustawy wraz z postulatami jego zmian.

OPZZ uznało, że część regulacji projektu ustawy wychodzi naprzeciw wnioskom Rady Dialogu Społecznego kierowanym na etapie przygotowywania tego dokumentu. Jednak sprostanie wyzwaniom stawianym zamówieniom publicznym wymaga dokonania zmian w projekcie ustawy na dalszym etapie legislacyjnym.

Ponieważ wobec zamówień publicznych formułowane są nie tylko oczekiwania efektywnego realizowania zadań publicznych po najkorzystniejszej cenie ale w szeregu dokumentów krajowych (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) i międzynarodowych (Strategia Europa 2020, Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych wraz z jej 17 celami zrównoważonego rozwoju czy Wytyczne ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka), zamówienia publiczne są wskazywane jako narzędzie realizacji ich założeń, kluczowe jest zatem stworzenie, poprzez kształt prawa zamówień publicznych, warunków do skutecznej realizacji celów określonych w ww. dokumentach. W rezultacie, prawo to powinno stanowić narzędzie transparentnego wydawania środków publicznych sprzyjając lepszemu funkcjonowaniu lokalnych rynków pracy i poprawie jakości zatrudnienia a także wzrostowi konkurencyjności przedsiębiorstw oraz innowacyjności gospodarki.

Uwzględniając powyższe, w kluczowymi postulatami zgłoszonymi przez OPZZ do projektu ustawy są te dotyczące:

  • zagwarantowania spójnego stosowania w ramach zamówień wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przy ich realizacji, gdy czynności wykonywane wypełniają przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy i kontroli tych zamówień. W tym przypadku, OPZZ zgłosił zastrzeżenia do treści art. 108 projektu ustawy domagając się przeniesienia do nowej ustawy dotychczas obowiązującego brzmienia art. 29 ust. 3a ustawy- Prawo zamówień publicznych. Uznaliśmy także potrzebę analizy systematyki projektu ustawy tak, by jej adresaciklarownie rozumieli obowiązek stosowania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę w obrębie całej ustawy - Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo, koniecznym jest w naszej ocenie dodatnie w przepisach ogólnych zasady dotyczącej stosowania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę, która stanowiłaby zasadę generalną prawa zamówień publicznych. Odwołanie się do kwestii prozatrudnieniowych powinno znaleźć się także w preambule ustawy, która w sposób przejrzysty wskazałaby adresatom ustawy zasady i cele, na których powinno opierać się udzielanie i realizacja zamówień publicznych.;
  • ukształtowania katalogu wykluczeń obligatoryjnych i fakultatywnych z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który promował będzie wybór przedsiębiorstw o nieposzlakowanej opinii. W tym obszarze krytycznie oceniliśmy planowaną w projekcie ustawy zmianę katalogu wykluczeń z postępowania o udzielenie zamówienia polegającą na przeniesieniu niektórych obecnie obowiązujących wykluczeń obligatoryjnych do katalogu wykluczeń fakultatywnych (art. 122 i 123).;
  • regulacji dotyczącej waloryzacji umów w sprawie zamówienia publicznego, w ramach której zgłosiliśmy wniosek od doprecyzowanie tej instytucji tak aby nie budziła ona wątpliwości w toku realizacji. Uznaliśmy, że waloryzacja wynagrodzenia powinna być uwarunkowana istotną zmianą kosztów jej realizacji, która nie była możliwa do przewidzenia w toku prowadzenia działalności biznesowej i ryzyka z nią związanego.

OPZZ przedstawił także postulaty dotyczące instytucji podwykonawstwa, których celem jest zwiększenie potencjału własnego głównego wykonawcy i skrócenie w praktyce łańcucha podwykonawców. Wnioskowaliśmy ponadto o zobowiązanie spółek z udziałem Skarbu Państwa do stosowania prawa zamówień publicznych jako podmiotów, które mogłyby stanowić wzór dla rynku realizacji zamówień w sposób zrównoważony, z wymogiem zatrudnienia osób wykonujących zamówienie na umowę o pracę oraz z klauzulami społecznymi. W wielu punktach zgłosiliśmy wnioski o dodatkowe uzasadnienie przez projektodawcę zaproponowanych w dokumencie rozwiązań.

(KP)