24 września br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu ds. spójności SOR z Agendą rozwojową 2030. Zespół został zwołany w celu podsumowania prac nad dobrowolnym Przeglądem postępów Polski w realizacji Agendy 2030 i jej 17 Celów Zrównoważonego rozwoju. W jego ramach, w siedzibie ONZ, przedstawiono Raport o stanie realizacji w Polsce Agendy 2030. Zespół brał udział w przygotowaniach Raportu, choć decyzję co do ostatecznej treści dokumentu podjęło Ministerstwo. W trakcie posiedzenie omówiono przebieg prezentacji kraju na forum ONZ. W Zespole wzięła udział Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ, która krytycznie oceniła wady formalne prac Zespołu nad raportem dla ONZ, który miał uzgodnić ostateczną treść Raportu w drodze konsensusu a przy jego braku poprzez głosowanie. Tak się nie stało i w związku z tym partycypacyjny charakter prac Zespołu nie został skutecznie zrealizowany. Ponadto, Ministerstwo oceniło, że Zespół wyczerpał cele swojego powołania dlatego proponuje aby zmienić formułę jego działania. W jego miejsce ma według planów Ministerstwa powstać Rada Programowa, której celem będzie ustalanie tematyki kolejnych Krajowych Forum Interesariuszy. W ocenie OPZZ, istotny będzie zakres kompetencji Rady Programowej, która powinna być między innymi forum dialogu w sprawie ustalenia sposobu realizacji Celów Agendy ONZ 2030. Ustalanie tematyki Krajowych Forum Interesariuszy to zbyt wąska kompetencja. Ministerstwo zadeklarowało, że przekaże partnerom społecznym projekt zarządzenia powołującego celem konsultacji Radę a następnie zaprosi ich do udziału w pracach Rady.

(KP)