W związku z informacjami z rynku zamówień publicznych o trudnej sytuacji wykonawców zamówień publicznych z branży budowlanej, doraźny Zespół ds. zamówień publicznych RDS rozpatrywał sytuację w obszarze tej branży. Szczególnie skupiono się na możliwości wdrożenia rozwiązań celem waloryzacji już zawartych umów na realizację zamówienia publicznego oraz ewentualnej potrzeby zmian przepisów prawa zamówień publicznych. Dyskusja odbyła się z udziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych S.A., Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

W ostatnim czasie znacząco wzrosły ceny materiałów budowlanych, a brak pracowników na rynku pracy wymusza wzrost wynagrodzeń. Powoduje to, że realizacja zamówień publicznych napotyka na trudności, bowiem cena zawartego kontraktu nie jest w stanie pokryć rosnących kosztów jego realizacji. Oznacza to co raz większe trudności przedsiębiorstw w prowadzeniu przez nie działalności gospodarczej i utrzymaniu płynności finansowej. Problemem jest nie tylko to, że zamawiający nie chcą renegocjować kontraktów ale także brak odpowiedniego mechanizmu waloryzacyjnego, który stanowiłby standardowy wzór postępowania dla zamawiających oraz odpowiednich danych, które można byłoby wykorzystać do waloryzacji kontraktu. Z informacji GUS wynika, że prowadzi on intensywne prace nad ulepszeniem wskaźnika cen budowlano-montażowych, aby skuteczniej odzwierciedlał sytuację na rynku budowlanym. Problemem jest niewystarczająca skala zwrotów ankiet od przedsiębiorstw powodująca, że trudno przygotować miarodajne dane.

Zespół zapoznał się z propozycją rozwiązań ustawowych zaproponowanych przez Federację Przedsiębiorców Polskich, który zaproponował zmianę ustawy – Prawo zamówień publicznych zawierającą mechanizm waloryzacyjny. Zespół poprosił stronę rządową o odniesienie się do kwestii poruszonych w trakcie Zespołu i przedstawił propozycję rozwiązań w tym zakresie oraz do rozwiązań zaproponowanych przez przedstawicieli przedsiębiorców. Na Zespole bowiem, mimo deklaracji potrzeby rozwiązania problemu, strona rządowa nie przedstawiła konkretnych propozycji rozwiązań w tym obszarze.

W związku z toczącymi się pracami nad przygotowaniem nowego prawa zamówień publicznych, Zespół przyjął ponadto Stanowisko, w którym wnioskuje do Prezydium RDS o przedłużenie jego funkcjonowania do 31 grudnia 2019 r.

Na Zespole OPZZ reprezentowali Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ i Jakub Kus ze Związku Zawodowego Budowlani.

(KP)